Skočiť na hlavný obsah

Kolégium dekana

  Meno, priezvisko, tituly Miestnosť Klapka E-mail
dekan FZaSP TU prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. 333 456 jaroslav.slany [at] truni.sk
         
prodekanka pre študijné záležitosti, rigorózne konania - prvý prodekan  doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH 331a 405 silvia.putekova [at] truni.sk
prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility PhDr. Zuzana Kráľová, PhD 308 495 zuzana.kralova [at] truni.sk
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť RNDr. Mgr. Jaroslava Sokolová, PhD., MPH univ. doc. 332 445 jaroslava.sokolova [at] truni.sk
predsedníčka AS PhDr. Kristína Grendová, PhD., MPH 332 424 kristina.grendova [at] truni.sk
tajomníčka fakulty Mgr. Oľga Štekláčová 305 410 olga.steklacova [at] truni.sk
vedúca Katedry ošetrovateľstva doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH 331 423 andrea.botikova [at] truni.sk
vedúca Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH 227 421 martina.horvathova [at] truni.sk
vedúca Katedry verejného zdravotníctva doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH 306 443 margareta.kacmarikova [at] truni.sk
vedúci Katedry sociálnej práce Mgr. Peter Patyi, PhD. 307 408 peter.patyi [at] truni.sk
vedúca Zahraničného pracoviska Keňa PhDr. Zuzana Kráľová, PhD. 308 495 zuzana.kralova [at] truni.sk
prodekanka pre riadenie kvality a vnútorný audit PhDr. Denisa Benedek Jakubcová, PhD. 308 495 denisa.jakubcova [at] truni.sk