Skočiť na hlavný obsah

História a poslanie

Naša fakulta je verná hodnotám, s úctou k tradíciám a otvorená výzvam.

MISIA fakulty

 • Naša fakulta predstavuje jedinečné zloženie vzájomne spolupracujúcich vied o človeku. Takýmto človekom v zdraví, ale aj v chorobe, v núdzi, v sociálnych problémoch sa zaoberáme tak na úrovni jednotlivca, jeho rodiny, ako aj na úrovni komunity a tiež aj celospoločensky.
 • Sme renomovanou vzdelávacou inštitúciou, nadväzujúcou na historické tradície Trnavskej univerzity založenej v roku 1635 a našim poslaním je nielen plnenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej úlohy, ale, ako akademická inštitúcia, plníme aj svoje poslanie na poli spoločenskom, kultúrnom a mravnom.
 • Produkujeme nové vedecké poznatky na základe nami vykonávaného výskumu a dosahujeme v tom medzinárodnú akceptáciu. Získané vedecké výsledky aplikujeme do výučby v akreditovaných študijných programoch. Vzhľadom k našim výborným výsledkom vo vede a výskume sa opakovane umiestňujeme na prvom mieste v rebríčku zdravotno-sociálnych fakúlt na Slovensku.
 • Máme nielen rozsiahlu medzinárodnú vzdelávaciu a vedeckú spoluprácu, ale tiež riadime svoje vlastné pracovisko v Afrike (Keňa - Kwale). Význam afrických pracovísk, v ktorých vyvíjame svoje aktivity (Južný Sudán, Keňa) je však nielen odborný, ale tiež – v zhode s našimi princípmi a hodnotami – hlboko humanitárny.
 • Vzhľadom k trvalej pozornosti, ktorú venujeme skvalitňovaniu štúdia, bola Trnavskej univerzite udelená prestížna značka diplomov ECTS LabelDS Label, a tak môžu naši absolventi úspešne nachádzať svoje uplatnenie aj v medzinárodnom kontexte.

 

VÍZIA fakulty

 • Chceme zaujímať prestížne miesto medzi zdravotno-sociálnymi fakultami a byť rešpektovanou odbornou a vedeckou autoritou vo všetkých našich odboroch, a to nielen v rámci Slovenska, ale aj medzinárodne.
 • Chceme byť medzinárodne pôsobiacou fakultou (vrátanie štúdia v anglickom jazyku) a medzinárodne akceptovanou fakultou.
 • Chceme, aby naši absolventi boli žiadaní na medzinárodnom trhu práce a náš diplom bol vysoko rešpektovaný nielen na úrovni SR, ale aj medzinárodne - vďaka ich vedomostiam, zručnostiam ako aj ich vedeckej kompetencii.

 

Naše zdieľané HODNOTY

 • Uznávame humanistické princípy, rešpekt k ľudskej dôstojnosti, rešpekt k ľudstvu „bez adjektív“.
 • Uznávame kresťanské hodnoty, ako sú solidarita, spoločné dobro, altruizmus, nadväzujeme na tie najlepšie tradície európskeho myslenia, filozofie, kultúry.
 • Ako fakulta vysokej školy, v súlade s historickým poslaním univerzít, uznávame hodnotu slobodného hľadania a nachádzania pravdy, a to pedagógov spolu so študentmi. Sme školou modernou, ale rešpektujúcou a udržujúcou akademické tradície.

 

História Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce  - Facultas artis aegrotos curandi et operum socialium (FZaSP) - nadväzuje na kresťanský a humanistický odkaz historickej Trnavskej univerzity (1635 - 1777) a osobitne na tradíciu jej Lekárskej fakulty, činnej v rámci Trnavskej univerzity v 18. storočí.

Na obnovenej Trnavskej univerzite (TU) bola problematika sociálne - zdravotnej orientácie organizačne zaradená ako Zdravotnícka sekcia Fakulty humanistiky TU, na ktorej sa študijné odbory ošetrovateľstvo, sociálna práca a odbor verejné zdravotníctvo (vtedy pod názvom Preventívna medicína) začali vyučovať.

FZaSP bola prvou fakultou na Slovensku, ktorá začala éru vysokoškolského vzdelávania zdravotníckych odborov a sociálnej práce.

Dňa 22. 6. 1994 Akademický senát TU konštituoval Fakultu ošetrovateľstva a sociálnej práce ako tretiu fakultu TU. Pri prvej akreditácii v roku 1994 fakulta získala oprávnenie pre študijné odbory verejné zdravotníctvo, sociálna prácaošetrovateľstvo, a od 1. 1. 1996 aj pre odbor laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (v tom čase s názvom Laboratórna medicína) a pre odbor rehabilitácia. (Poslední absolventi skončili v odbore rehabilitácia v roku 2007.)   Ministerstvo školstva v mája 1998 súhlasilo s úpravou názvu na Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP). V tom istom roku bola zriadená Fakultná nemocnica v Trnave.

Kľúčovými osobnosťami fakulty v tom období boli najmä doc. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., prof. MUDr. Milan Schnorrer, DrSc., prof. MUDr. Imrich Hatiar, CSc., doc. RNDr. Ján Jakubík, CSc., doc. MUDr. Štefan Kopecký, PhD., prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD., prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., prof. MUDr. Margaréta Schultzová, CSc., prof. MUDr. Karol Bošmanský SVD, CSc., prof. MUDr. Jozef Pogády, DrSc., prof. MUDr. Vladimír Milovský, CSc., prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD. a ďalší.

Až do roku 2002 fakulta sídlila v budove TU na Hornopotočnej ulici. V tomto roku bola dokončená rekonštrukcia budovy historickej Lekárskej fakulty na Univerzitnom námestí, ktorá je doteraz sídlom FZaSP. Vyučovanie prebieha aj v  budove patriacej do komplexu budov historickej TU, nazývanej Adalbertinum - pôvodne to bol Konvikt sv. Vojtecha (Adalberta), určený pre chudobných študentov. Táto budova Adalbertina sa stala k 1.1.2017 opäť majetkom TU a bude kompletne rekonštruovaná pre potreby výučby a výskumu.

FZaSP už od počiatku aktívne rozvíja medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými vysokými školami. Už v roku 1994 podpísala prvé medzinárodne dohody - s Univerzitou Ludwiga Maximiliána v Mníchove, s jezuitskou University of Scranton, USA, trvalá je (od 90. tých rokov minulého storočia doteraz) aj spolupráca s Ostravskou univerzitou v Ostrave a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějoviciach. Jednotlivé katedry potom v ďalších rokoch rozvíjali svoje medzinárodné kontakty a spoluprácu. V súčasnosti má fakulta nadviazané pracovné kontakty  a realizujú sa výmenné pobyty  študentov aj zamestnancov najmä v rámci schémy Erasmus+ s 29 vysokoškolskými pracoviskami v Európe. Medzinárodné vzťahy sa rozvíjajú aj rámci bilaterálnych dohôd a medzinárodných vedecko - výskumných a rozvojových projektov. Ročne  sa realizuje viac ako 100 zahraničných ciest do viac ako 20 krajín sveta. Na fakulte sa od začiatku začali organizovať medzinárodné konferencie a odborné podujatia - napr. v roku 2016 sa konal XVI. ročník konferencie OCHRANA ŽIVOTA, boli napr. usporiadané štyri medzinárodné konferencie sociálnej práce ERIS (European Research Institute of Social work), každoročné medziodborové sympózium Civilizačné ochorenia atď. atď.

FZaSP sa stala známou svojim pôsobením v rozvojových krajinách. Hlavným cieľom je poskytovať zdravotne - sociálnu a pedagogickú pomoc tým najslabším skupinám obyvateľov týchto krajín: Keňa, Južný Sudán a Kambodža. Rozvojové aktivity fakulty začali v roku 1998 na africkom kontinente v slumoch kenského hlavného mesta Nairobi. V roku 2001 sa aktivity rozšírili do krajiny Južný Sudán, kde sme prerobením a zmodernizovaním poľnej nemocnice na štandardne vybavenú nemocnicu, začali poskytovať zdravotnú starostlivosť pre približne 200tisíc obyvateľov spádovej oblasti. Od roku 2003 fakulta spustila projekty aj v Ázii, konkrétne v krajine Kambodža v meste Phnom Pénh so zameraním na sociálnu starostlivosť o HIV pozitívne deti. Svoje rozvojové aktivity v Keni v roku 2010 fakulta presunula z Nairobi do regiónu Kwale, kde svojim detašovaným pracoviskom participuje na zlepšovaní dostupnosti kvalitnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, na znižovaní podvýživy, na realizácii vzdelávacích a preventívnych aktivít. Fakulta všetky aktivity pre cieľové skupiny realizuje v duchu hodnôt humanizmu a tolerancie bez akejkoľvek diskriminácie, a jej  doterajším pôsobením sa významne zlepšili viaceré aspekty života ľudí v rámci zrealizovaných projektov.

Fakulta je sídlom „Asociácie vzdelávateľov v zdravotníckych odboroch Slovenska“ (v súvislosti s tým, že súčasný dekan fakulty, prof. Slaný, bol zvolený predsedom tejto  Asociácie).

Literatúra k dejinám FZaSP: Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777, 1992 – 2010, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnava 2010

Dekani fakulty

1994 - 2000  prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. mult.

2000 - 2001  prof. MVDr. Alexander Sabó, DrSc.

2001 - 2007  prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c. mult.

2007 - 2010  prof. MUDr. František Mateička, CSc.

2010 - 2011  prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

2012 - 2013  prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.

2013 - 2013  poverená výkonom funkcie dekana doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.

2014 - 2014  prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

GALERIA fotografií dekanov