Skočiť na hlavný obsah

Zápis prijatých uchádzačov

Vážený uchádzač, uchádzačka.

Gratulujeme k prijatiu na vysokoškolské štúdium na bakalársky stupeň v dennej a externej forme, na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.  Zároveň Vás pozývame na zápis na štúdium, ktorý sa bude konať dňa

18.6.2019 o 8.00 hodine

  • ošetrovateľstvo – denná forma

18.6.2019 o 13.00 hodine

  • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve–denná Forma

24.6.2019 o 8.00 hodine

  • sociálna práca – denná + externá forma
  • verejné zdravotníctvo – denná + externá forma
  • ošetrovateľstvo – externá forma        

 

,Univerzitné námestie č. 1, Trnava, v budove fakulty 1. poschodie (aula Pázmaneum).

Na zápis si prosím prineste: písacie potreby, fotografiu 3,5x5cm (môže byť aj menšia), občiansky preukaz (pas), Žiadosť o vydanie preukazu študenta TU ,  ktorú je potrebné vyplniť a podpísať na oboch stranách, nalepiť alebo poslať elektronicky fotku na žiadosť http://fotka.truni.sk  a uvedenú žiadosť spolu s dokladom o zaplatení poplatku priniesť na zápis.

Poplatok za vydanie ISIC-ku je 19,-€(denná forma) 5,-€ (externá forma) a treba ho uhradiť na číslo účtu:

Adresa: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Banka: Štátna pokladnica

Účet v tvare IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500
Špecifický symbol: 99050
Doplňujúce údaje: Meno a priezvisko budúceho držiteľa preukazu

SWIFT: SPSRSKBA (pri platbe zo zahraničia).

Uchádzač, ktorý sa nemôže prísť v daný deň zapísať, môže poveriť k zápisu splnomocnenú osobu, na základe „Splnomocnenie na zápis“, overené notárom.

Rozhodnutie o prijatí na štúdium obdržíte v deň zápisu spolu s ostatnými dokladmi a informáciami.

 

Tešíme sa na Vás