• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Referát pre študijné záležitosti a doktorandské štúdium

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2020/2021

(platí pre študentov, ktorí budú v AR 2020/2021 v 2. 3. a 4.roč. Bc. stupňa a 2. a 3.roč. Mgr. stupňa)

  • Zápis bude prebiehať písomnou formou v termíne od 20.7.2020 – 7.8.2020. Študenti v tomto termíne sú povinní: Skontrolovať a vytlačiť si z MAIS-u „Výpis výsledkov štúdia“ za akademický rok 2019/2020
  • Ak sú nezrovnalosti v absolvovaných predmetoch, treba túto skutočnosť na výpis farebne vyznačiť (chýbajúce známky, predmety, oprava známky ...) výpis podpísať

Vydávanie bakalárskych a magisterských diplomov

Odovzdávanie bakalárskych a magisterských diplomov absolventom, ktorí úspešne  urobili štátne záverečné skúšky  v AR 2019/20 v 1. termíne, bude prebiehať formou osobného prevzatia na študijnom oddelení a to v čase:

23.06.2020 - 09.00 hod. - 11.00 hod. a 13.00 hod. - 15.30 hod.

24.06.2020 - 08.00 hod. - 11.00 hod.  a 13.00 hod. - 15.30 hod.

25.06.2020 - 13.00 hod. - 15.30 hod.

26.06.2020 - 08.00 hod. - 11 hod.

2. kolo prijímacieho konania

Ešte stále sa k nám môžeš pridať

Máš ešte šancu študovať u nás!  Prichystali sme 2. kolo prijímačiek! Stačí si vybrať konkrétny program. Rozhodni sa čím chceš byť a pošli na našu fakultu v priebehu celého augusta prihlášku.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavská Univerzita v Trnave vyhlasuje 2. kolo výberového konania pre akademický rok 2020/2021 na:

Predzápis a zápis predmetov na AR 2020/2021

Dobrý deň študenti, dávam do pozornosti dôležité informácie zápisu predmetov na AR 2020/2021, ktoré bude prebiehať v dvoch kolách.

Predzápis  Povinných (P), povinne voliteľných (PV), výberových (V), opakovaných predmetov (OP) a štátnicových predmetov-skúšok (ŠS)

na akademický rok 2020/2021   bude prebiehať  

24.4. 2020 8:00h. – 4.5.2020 7:59h.

Prihlás svoju študentskú vedeckú prácu na SVOČ – tento rok bude online !

Milí študenti, keďže sa vzhľadom na pandémiu tento rok neuskutoční štandardné fakultné kolo SVOČ, rozhodli sme sa, že vyhlásime online verziu. Študenti všetkých katedier môžu poslať svoj príspevok v podobe vedeckého článku spolu s prihláškou do 20.5.2020. Podrobné informácie Vám poskytnú fakultní koordinátori SVOČ.

Príspevky prejdú recenzným konaním a najlepšie budú ocenené štipendiom. Zo všetkých prác bude zostavený a publikovaný zborník vedeckých príspevkov SVOČ.

 

RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

Nový vzdelávací program "Ošetrovateľská starostlivosť v komunite"

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce otvára v akademickom roku 2019/2020 nový vzdelávací program  "Ošetrovateľská starostlivosť v komunite" - špecializačné štúdium.

 

Garantujúce pracovisko: Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU

Garant vzdelávacieho programu: doc. PhDr. Jana Martinková,PhD.

Termín podávanie prihlášok do: 16. 9. 2019