Skočiť na hlavný obsah

Zápis na akademický rok 2019/2020 - vyššie ročníky

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2019/2020 

(platí pre študentov, ktorí budú v AR 2019/2020 v 2.  3. a 4.roč. Bc. stupňa a 2. a 3.roč. Mgr. stupňa)

 

Zápis bude prebiehať písomnou formou v termíne od 01.08.2019 do 20.08.2019.

Študenti v tomto termíne sú povinní:

  • Skontrolovať a vytlačiť si z MAIS-u „Výpis výsledkov štúdia“ za akademický rok 2018/2019
  • Ak sú nezrovnalosti v absolvovaných predmetoch, treba túto skutočnosť na výpis  farebne vyznačiť (chýbajúce známky, predmety, oprava známky ...) výpis podpísať
  • vyplniť tlačivo „Čestné vyhlásenie“ na akademický rok 2019/2020 (prosíme o dôslednosť pri vypisovaní, aby neprišlo k zbytočným nedorozumeniam) – týka sa študentov denného štúdia
  • vyplniť tlačivo „Súhlas“

Výpis výsledkov štúdia (z MAIS-u),  tlačivo „Súhlas“ viď. príloha a Čestné vyhlásenia (denné štúdium)- viď. príloha“ treba poslať v termíne  01.08. 2019 - 20.08.2019 na Študijné odd. FZaSP TU, Univerzitné námestie č. 1, 918 43  Trnava.

Študenti, ktorí sú na spoplatnených študijných programoch a študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia, tzn. vznikla im povinnosť platiť školné, sú povinní   do 30.9.2019 zaplatiť školné na akademický rok 2019/2020  podľa Vyhlášky rektora č.11/2018.(zverejnená na webe https://www.truni.sk/legislativa-studia )  

Platby prosím realizovať až v septembri 2019, keď budú rozhodnutia na AR 2019/2020 pridané aj v MAIS-e s potrebnými platobnými údajmi (číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol)

Platba môže byť realizovaná len bezhotovostným prevodom.

Všetky potvrdenia a prolongačné známky na nový akademický rok sa budú vydávať až v septembri, termíny budú ešte upresnené.