Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP na obdobie 2018 - 2022

VYHLÁSENIE VOLIEB KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE NA OBDOBIE 2018 - 2022

Vážení členovia akademickej obce,

Akademický senát TU  FZaSP  na svojom 10. riadnom zasadnutí dňa 4. mája 2017 vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP na obdobie 2018 - 2022 a schválil Harmonogram voľby kandidáta na funkciu dekana na obdobie 2018 - 2022, podľa ktorého sa jednotlivé etapy voľby uskutočnia nasledovne:

  • podávanie návrhov na kandidátov na funkciu dekana: 9.5. – 26.5.2017 (do 12.00 hod.)
  • uverejnenie zoznamu kandidátov na funkciu dekana: 31.5.2017
  • voľby kandidáta na funkciu dekana FZaSP TU: 14.6.2017

Návrhy na kandidátov na funkciu dekana FZaSP TU predkladajú členovia Akademickej obce TU FZaSP  predsedovi senátu prostredníctvom tajomníčky senátu.

Návrhy v zmysle schváleného Postupu voľby kandidáta na funkciu dekana musia obsahovať nasledovné prílohy:

a) vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou,

b) stručný odborný životopis,

c) čestné prehlásenie, že nebol a nie je funkcionárom politickej strany s programom rasovej a náboženskej neznášanlivosti; je bezúhonný a v minulosti v nijakej forme nespolupracoval so Štátnou bezpečnosťou

Akademický senát TU  FZaSP na 10. riadnom zasadnutí dňa 4. 5. 2017 zriadil volebnú komisiu pre voľby kandidáta na funkciu dekana FZaSP TU v tomto zložení:

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.– predsedníčka volebnej komisie
PhDr. Kristína Grendová, PhD. – členka volebnej komisie
Mgr. Dominika Uhnáková – členka volebnej komisie

S úctou

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
predseda AS TU FZaSP

 

Prílohy:

vyhlásenie volieb na funkciu dekana TU FZaSP  2018 - 2022
harmonogram volby dekana 2017