Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Akademický senát FZaSP TU

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP na obdobie 2018 - 2022

VYHLÁSENIE VOLIEB KANDIDÁTA NA FUNKCIU DEKANA FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE NA OBDOBIE 2018 - 2022

Vážení členovia akademickej obce,

Akademický senát TU  FZaSP  na svojom 10. riadnom zasadnutí dňa 4. mája 2017 vyhlásil voľbu kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP na obdobie 2018 - 2022 a schválil Harmonogram voľby kandidáta na funkciu dekana na obdobie 2018 - 2022, podľa ktorého sa jednotlivé etapy voľby uskutočnia nasledovne: