• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Volebná komisia k doplňujúcim voľbám do Akademického senátu

Volebná komisia k doplňujúcim voľbám do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave

Vážené členky, vážení členovia, študentskej časti akademickej obce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v zmysle čl. 6 ods. 4 a § 16 Zásad volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „Zásady AS TU“) vymenúvam volebnú komisiu pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v tomto zložení:

Volebná komisia pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave:

Predseda volebnej komisie
doc. PhDr. Jana Martinková, PhD.

Členovia komisie:
Mgr. Denisa Jakubcová, PhD.
PhDr. Zuzana Kráľová, PhD.
Mgr. Martina Juričeková
Mgr. Juliána Melichová

Čas konania volieb:
15., 16. a 17. október 2019 (09.00 – 12.00 hod.)                

Miesto konania volieb:
zasadacia miestnosť dekana TU FZaSP (3. poschodie)

 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH.  v. r.
predsedníčka Akademického senátu  TU FZaSP