• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pozvánka na 9. riadne zasadnutie AS TU FZaSP

Dovoľujem si Vás pozvať na 9.riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa uskutoční 6. marca 2017 o 15,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP, 3. poschodie, Univerzitné nám. 1, Trnava.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Voľba Prodekana pre študijné záležitosti a rigorózne konanie TU FZaSP
  5. Správa o činnosti AS TU FZaSP za rok 2016
  6.  Rozličné


S úctou
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. v. r.
predseda Akademického senátu TU FZaSP

  Pozvánka na 9.riadne zasadnutie Akademického senátu