• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pozvánka na 3. riadne zasadnutie AS TU FZaSP

Dovoľujem si Vás pozvať na 3.riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa uskutoční 22. júna 2020 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP, 3. poschodie, Univerzitné nám. 1, Trnava.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Informácia o výsledkoch korešpondenčných hlasovaní a tajného hlasovania
  3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Správa o činnosti AS TU FZaSP za rok 2019
  5. Návrh na schválenie prodekana pre zahraničné vzťahy a rozvoj TU FZaSP
  6. Návrh na schválenie prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť TU FZaSP
  7. Návrh rozpočtu TU FZaSP na rok 2020
  8. Rozličné

 

S úctou

PhDr. Kristína Grendová, PhD. v.r.
predseda Akademického senátu TU FZaSP