• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie AS TU FZaSP

Dovoľujem si Vás pozvať na 1.riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa uskutoční 10. júna 2019 o 09,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP, 3. poschodie, Univerzitné nám. 1, Trnava.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Schválenie programu 2. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP
  4. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  5. Návrh rozpočtu TU FZaSP na rok 2019
  6. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku TU FZaSP
  7. Rozličné


S úctou

PhDr. Kristína Grendová, PhD. v.r.
predseda Akademického senátu TU FZaSP