Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pozvánka na 11. riadne zasadnutie AS TU FZaSP

Dovoľujem si Vás pozvať na 11.riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa uskutoční 5. júna 2017 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP, 3. poschodie, Univerzitné nám. 1, Trnava.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Kooptácia nového člena AS TU FZaSP
  4. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  5. Schválenie programu 11. riadneho zasadnutia AS TU FZaSP
  6. Návrh rozpočtu TU FZaSP na rok 2017
  7. Návrh Študijného poriadku TU FZaSP pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
  8. Návrh Disciplinárnej komisie pre študentov TU FZaSP
  9. Rozličné


S úctou
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. v. r.
predseda Akademického senátu TU FZaSP

  Pozvánka na 11.riadne zasadnutie Akademického senátu