• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Pozvánka na 10. riadne zasadnutie AS TU FZaSP

Dovoľujem si Vás pozvať na 10.riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa uskutoční 4. mája 2017 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP, 3. poschodie, Univerzitné nám. 1, Trnava.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Harmonogram voľby  kandidáta na funkciu dekana TU FZaSP na obdobie  2018-2022
  5. Voľba volebnej komisie pre Voľby kandidáta na funkciu  dekana TU FZaSP na obdobie 2018-2022
  6. Rozličné


S úctou
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. v. r.
predseda Akademického senátu TU FZaSP

  Pozvánka na 10.riadne zasadnutie Akademického senátu