Skočiť na hlavný obsah

Informácie o zápise do 1. ročníka bakalárskeho stupňa - denná forma

Zápis prijatých uchádzačov – denná forma – bakalársky stupeň

Študijné programy:  

  • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
  • ošetrovateľstvo
  • verejné zdravotníctvo

Vážený uchádzač, uchádzačka.

Na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave ste boli prijatí zatiaľ podmienečne, čo Vám bolo aj poslané doporučenou zásielkou.  Dovoľujeme si  Vás zároveň pozvať  na zápis na štúdium, ktorý sa bude konať v online forme. V prípade Vášho záujmu o štúdium na našej fakulte, Vás preto žiadame poslať najneskôr do 26.6.2020 potrebné dokumenty k zápisu (uvedené nižšie), ktoré nájdete na webovej stránke http://fzsp.truni.sk/legislativa-student  Dokumenty k zápisu do 1. ročník.

Doklady, ktoré je potrené poslať k zápisu na štúdium:

  1. Zápisný list, ktorý je záväzný a ktorým vyjadrujete záujem o štúdium
  2. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia – potrebné k riadnemu prijatiu na štúdium (ak ste už doručili netýka sa Vás)
  3. Čestné prehlásenie pre účely centrálneho registra – v čestnom prehlásení uvádzate, či ste už niekedy študovali na VŠ, pokiaľ ste neštudovali vyplníte bod a), pokiaľ už ste študovali na VŠ uvádzate v bode b) údaje podľa predtlače, pokiaľ budete študovať od 1.9. 2020 naraz na dvoch vysokých školách vyplníte bod c)
  4. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium (uchádzač, ktorý doložil uvedené potvrdenie s prihláškou už nemusí posielať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti)
  5. Žiadosť o vydanie preukazu študenta TU (pokiaľ bolo predchádzajúce štúdium na našej fakulte a nemeníte formu štúdiu – žiadosť netreba, zaplatíte si len prolongáciu), ktorú je potrebné vyplniť a podpísať na oboch stranách, nalepiť alebo poslať elektronicky fotku na žiadosť http://fotka.truni.sk  
  6. Poplatok za vydanie preukazu ISIC (denný študent) je 20,-€

Adresa: Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

Banka: Štátna pokladnica

Účet v tvare IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500
Špecifický symbol: 99050
Doplňujúce údaje: Meno a priezvisko budúceho držiteľa preukazu

SWIFT: SPSRSKBA (pri platbe zo zahraničia).

Rozhodnutie o prijatí na štúdium obdržíte doporučenou poštovou zásielkou.

Tešíme sa na Vás.