Skočiť na hlavný obsah

Významné ocenenia

Katedra verejného zdravotníctva

prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.

 • Jubilejnú medailu pri príležitosti 25 .výročia obnovenia Trnavskej univerzity;
 • Laureát Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života;
 • Cena mesta Trnava za významnú činnosť v rozvoji kultúry mesta, osobitne za prezentáciu diela Jána Koniarka a Teodora Tekela OFM;
 • Zlatá medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave;
 • Zlatá medaila Trnavskej univerzity za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu, ktorá prispela k zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu Trnavskej univerzity v Trnave, 2018;
 • Mesto Trnava mu udelilo ocenenie "Čestný občana mesta Trnava" a predseda Trnavského samosprávneho kraja, Jozef Viskupič, mu udelil "Cenu slobody Antona Srholca", 2019.

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

 • Cena Antona Hajduka za dlhoročnú kontinuálnu autorskú a publikačnú činnosť, 2017;
 • Pamätná medaila k 25. výročiu obnovenia činnosti Trnavskej univerzity, 2017;
 • Hosťujúci profesor na Akademia Polonijna, Czestochowa, Poľsko, 2017;
 • Slovenská epidemiologická asociácia, člen Slovenskej lekárskej spoločnosti mu udelila Zlatú medailu prof. MUDr. Juraja Červenku, CSc. za vedecký rozvoj epidemiológie, 2021.

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA.  

 • Visiting professor , University in Czestochowa of Polonia 2017;
 • Slovenská epidemiologická asociácia, člen Slovenskej lekárskej spoločnosti jej udelila Zlatú medailu prof. MUDr. Juraja Červenku, CSc. za vedecký rozvoj epidemiológie, 2021.

prof. PhDr. Majdan Marek, PhD.

 • Literárnym fondom ocenený za rok 2017 v týchto kategóriách;
 • miesto v kategórii "Prémia za trojročný vedecký ohlas" v lekárskych vedách;
 • miesto v kategórii "Prémia za výnimočný ohlas na jedno vedecké dielo" v lekárskych vedách.

doc. Ing. Margaréta Kačmariková, PhD., MPH

 • Profesorská mobilita, Fakulta zdravotnických studií, Západočecke univerzity v Plzni, 2017.

doc. MUDr. Anna Strehárová, CSc.

 • Jubilejnú medailu pri príležitosti 25 .výročia obnovenia Trnavskej univerzity;
 • Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti a SSI, 2017;
 • Zlatú medailu  za záslužnú prácu od managmentu FN v Trnave;
 • Zlatú medailu od Slovenskej chemotherapeutickej spoločnosti;
 • Diplom a čestné členstvo  České Společnosti infekčního lékarśtví  lékařskej společnosti J.E. Purkyňe.

Mgr. Michaela Machajová, PhD., MPH

 • Hlavný hygienik Slovenskej republiky a prezident Slovenskej spoločnosti sociálneho lekárstva jej udelili medailu MUDr. Ivana Stodolu - za významný prínos k rozvoju zdravotnej výchovy, prevencie a k podpore zdravia na Slovensku, 2022.

 

Katedra sociálnej práce

Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD. F.R.S.A

 • Štátne vyznamenanie Kambodžského kráľovstva (Officer) 2017;
 • Člen Royal society of Arts v Londýne (F.R.S.A.) – od 2018;
 • Člen redakčnej rady Acta Missiologica (WoS) – od 2015;
 • Člen Vedeckej rady FZaSP TU v Trnave;
 • Člen Programovej rady Join Degree programu Sociální práce a sociální podnikání na Ostravskej univerzite v Ostrave – od 2021;
 • Člen skupiny na prípravu Zákona o sociálnej práci.

Prof. PhDr. Patrícia Dobríková, PhD. et PhD.

 • Od roku 2017 do roku 2023 je menovaná ako AFFILIATED FACULTY in the Department of Health Administration and Human Resources Panuska College of Professional Studies, University od Scranton – USA;
 • V roku 2018 bola Ministerstvom práce a sociálních věcí Českej republiky prizvaná ako expertka v projekte "Systémová podpora profesionálneho výkonu sociální práce II." ;
 • Od roku 2006 pracuje ako Podpredseda Asociácie Hospicovej a Paliatívnej; Starostlivosti Slovenska (2 roky tohto obdobia aj predseda);
 • Od roku 2009 pôsobí v redakčnej rade časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti, Index BMS, SOLEN, Bratislava, Registrácia MK S 3887/2007;
 • Členka Slovenskej Spoločnosti Paliatívnej Medicíny;
 • Členka European Association for Palliative Care, EAPC;
 • Členka International Association for Palliative Care, IAHPC;
 • Členka správnej rady (teraz Rady) v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.

Doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.

 • Členka asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci;
 • Členka redakčnej rady vedeckého časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca;
 • Členka Akademického senátu FZaSP TU;
 • Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami;
 • Členka Sociálnej a zdravotnej komisie mesta Trnava.

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.

 • Členka recenznej rady časopisu Journal of Competitiveness, Univerzita Tomáše Bati, Zlín Česká republika, od roku 2019.

Prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

 • Ashoka fellow- Sociálny inovátor (Arlington, USA) od roku 1996;
 • Od založenia 2001 členka a podpredsedníčka redakčnej rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca (Scopus, Q2);
 • Zástupkyňa občianskej spoločnosti na 5.stretnutie prezidentov Strednej Európy, Levoča 1998;
 • Členka Akreditačnej komisie MPSVR SR od 2005-2016;
 • Členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Ústavu sociální práce UHK v Hradci Králové, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a Trnavskej univerzity v Trnave;
 • Členka skupiny prípravy Zákona o sociálnej práci, zákona o sociálnoprávnej ochrane dieťaťa a sociálnej kuratele a Zákona o sociálnej práci;
 • Členka profesijnej rady Komory sociálnych pracovníkov;
 • Tvorca 4 metodík pre odborných pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny;
 • Členka odborovej komisie pre PhD v odbore sociálna práca FF Košickej univerzity  a FSS Ostravskej univerzity;
 • Posudzovateľka študijných programov Slovenskej akreditačnej agentúry;
 • Členka správnej rady Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci.

Mgr. Ľubica Nicolussi, PhD.

 • Ako študentka na Katedre sociálnej práce získala v roku 2016 ocenenie za najlepšiu bakalársku a v roku 2018 ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu;
 • pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2018/2019;  ocenenie rektorom Trnavskej univerzity za dlhodobo vynikajúce študijné výsledky.

Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.

 • Členka odborovej komisie pre PhD v odbore sociálna práca  Fakulty sociálních studií Ostravskej univerzity;
 • Členka Vedeckej rady FSS Ostravskej univerzity v Ostrave Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a Trnavskej univerzity v Trnave;
 • Členka redakčnej rady časopisu KONTAKT  (Scopus, Q2);
 • Zakladajúci člen a zástupca  Trnavskej univerzity v  European Research Institute for Social Work (ERIS);
 • Cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti Trnavskej univerzity v Trnave – 2021.

 

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., MPH

 • Cena za najlepšiu publikáciu za rok 1996 udelená Slovenskou reumatologickou spoločnosťou Slovenskej lekárskej spoločnosti (Glukokortikoidové receptory v lymfocytoch u pacientov s reumatoidnou artritídou, Rheumatologia, prvý autor) – 1996.
 • Čestné členstvo v Slovenskej imunologickej spoločnosti (Sodalem honoris causa) – 2014.
 • Bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za dlhoročné pedagogické a vedecko – výskumné pôsobenie na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti životného jubilea – 2015.
 • Bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť – 2015.
 • Ďakovný list Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie ako prejav uznania za odborný prínos a zásluhy o rozvoj Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie a medicínskeho odboru alergológia a klinická imunológia pri príležitosti životného jubilea – 2020.

doc. RNDr. Soňa Kucharíková, PhD.

 • Laureátka 6. ročníka L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede v kategórii vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied – 2022.

doc. MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.

 • Zlaté a strieborné ocenenie za posterové prezentácie na medzinárodnej konferencii International Conference on Occupational Respiratory Diseases, Kyoto, Japonsko (spoluautor, vedúca projektu doc. PhMr. Marta Hurbánková, PhD.) – 1997.
 •  2. miesto v celoslovenskom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) v nelekárskych zdravotníckych odboroch za prácu „Sledovanie výskytu MRSA u seniorov umiestnených vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb“ študentky A. Hojovej (školiteľ práce) – 2019. 

prof. RNDr. Vladimír Bošák, CSc.

 • Cena literárneho fondu Slovenskej republiky za dielo Klinická reumatológia (Osveta, Martin 2000, spoluautor) – 2000.
 • Cena rektora Karlovej Univerzity v Prahe a České lékařské společnosti J. E. Purkyně za najlepšiu publikáciu v roku 2003 za dielo Klinická revmatologie (Galén, Praha 2003, spoluautor) – 2003. 
 • Cena Slovenskej reumatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti za súbor prác venovaných genetickým aspektom reumatických chorôb – 2004.
 • Čestné členstvo v Slovenskej reumatologickej spoločnosti (Sodalem honoris causa) – 2004.
 • Pamätná medaila za vedenie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave od predsedu Trnavského samosprávneho kraja pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda – 2013.
 • Bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o rozvoj Reumatologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti – 2014.
 • Strieborná medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za dlhoročné pedagogické a vedecko – výskumné pôsobenie na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti významného životného jubilea – 2015.

prof. RNDr. František Ondriska, PhD.

 • Prowázková medaila za prínos vo výskume v oblasti prazitológie – 2000.
 • Cena Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu publikáciu roka – 2001.
 • Hovorkova medaila za celoživotný výskum v parazitológii – 2002.
 • Cena Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu publikáciu roka – 2013.
 • Cena Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárskej spoločnosti za najlepšiu publikáciu roka – 2015.
 • Cena časopisu Onkológia za najlepšiu pôvodnú prácu/kazuistiku za rok 2018 (Úskalia diagnostiky uzlinového syndrómu na onkohematologickej ambulancii – kazuistika, Onkológia, spoluautor) – 2018.
 • Cena literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 v kategórii biologické a lekárske vedy (Lekárska mikrobiológia, spoluautor) – 2020.
 • Cena Antona Hajduka za vynikajúce výsledky tvorivej činnosti, udelená rektorom Trnavskej univerzity v Trnave – 2021.

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.

 • Zaradenie životopisu do sekcie „Education“ v 10. vydaní Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky (Successful People in Czech Republic and Slovakia, 10th Edition, BPH - British Publishing House, London, United Kingdom 2022) – 2022.

MUDr. Rastislav Husťak, PhD.

 • Cena Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu za rok 2022
 • Čestné uznanie Ministra zdravotníctva Českej republiky za zdravotnícky výskum a vývoj za rok 2022 za štúdiu „G-POEM v léčbě refrakterní idiopatické a diabetické gastroparézy – randomizovaná a kontrolovaná „sham“ studie“ (člen výskumného tímu prof. Martínka). 

 

Katedra ošetrovateľstva   

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH

 • 2010 - rektorom Trnavskej univerzity v Trnave udelená cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti na FZaSP TU v Trnave;
 • 2015 - Strieborná brošňa za zásluhy o rozvoj univerzitného ošetrovateľstva – Stála rada vedeckej komunity pre udeľovanie vyznamenania, za zásluhy a systematický rozvoj univerzitného ošetrovateľstva na Slovensku – Trnava / Viedeň 2015;
 • 2019 - Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra – pedagóg na republikovej úrovni. Ocenenie odovzdal prezident SR Andrej Kiska 21. mája 2019 v prezidentskom paláci;
 • 2020 - Bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročné pedagogické a vedecko-výskumné pôsobenie na akademickej pôde Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD.

 • 2011 - Bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave za aktívnu účasť na konferenciách „Ochrana života“ pri príležitosti desiatej konferencie; 
 • 2014 - Pamätná medaila pri príležitosti 20. výročia založenia FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave;
 • 2018 - rektorom Trnavskej univerzity v Trnave udelená cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti na FZaSP TU v Trnave;
 • 2019 - SKSaPA udelené ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni v kategórii: sestra – pedagóg;
 • 2019 - Bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti životného jubilea, za dlhoročné pedagogické a vedecko-výskumné pôsobenie na akademickej pôde Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.

 • 2017 - Bronzová medaila Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave  pri príležitosti životného jubilea a vykonávanie funkcie prodekana pre študijné záležitosti a rigorózne konania;
 • 2022 - rektorom Trnavskej univerzity v Trnave udelená cena Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti na FZaSP TU v Trnave.

PhDr. Alena Uríčková, PhD.

 • 2018 - SKSaPA udelené ocenenie Biele srdce na republikovej úrovni v kategórii: sestra – pedagóg.