• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA

prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA

E-mail: 
viera.rusnakova@truni.sk
Telefón: 
033 / 59 39 412
Miestnosť: 
328

je absolventkou Lekárskej fakulty UK. Po získaní špecializácie v medicínskej informatike a v klinickom odbore neurológia  ukončila  doktorandské štúdium na SAV. Venovala sa problematike zdravotníckej informatiky a uplatneniu expertných systémov v neurológii. Neskôr sa okrem výučby študentov a zdravotníckych pracovníkov v oblasti informatiky, bioštatistiky, verejného zdravotníctva orientovala  na zdravotnícky manažment a manažment kvality. V roku 2000 absolvovala MBA štúdium na Univerzite v Leeds UK. Koordinovala viaceré medzinárodné projekty rozvoja zdravotníckeho manažmentu  na Slovensku s partnermi z USA a EÚ.  Pôsobila ako expert v Srbsku, Albánsku, Gruzínsku. Dlhodobo  spolupracuje s Katedrou zdravotníckeho manažmentu na Univerzite Scranton, PA, USA a v roku 2016 získala uznanie- Member of University Scranton Chapter the Upsilon Phi Delta Society – Honorary Health Management Society, AUPHA – An Association of University Programs in Health Administration, USA.

Ťažisko jej súčasných výskumných, pedagogických a praktických aktivít je v oblasti bezpečnosti a kvality zdravotníckej starostlivosti, využitia nástrojov manažmentu v epidemiológii a zabezpečovania kvality vo vzdelávaní.  Aktuálne je koordinátorom projektu indikátorov výkonnosti a kvality  v nemocniciach  PATH na Slovensku,  riešiteľom  KEGA projektu Propedeutika epidemiológie a členom Rady pre zabezpečovanie  kvality TU  v Trnave.

Rok narodenia: 1951
Rok získania CSc.(PhD): 1989
Rok získania MBA: 2000
Rok získania titulu doc.: 2005
Rok získania titulu  prof.: 2013

 

Vybrané publikácie

Manažment ľudských zdrojov 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 118 s. - ISBN978-80-8082-916-2.

Rusnáková Viera, Benedikovičová Alžbeta

Štatistika zdravia 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013 M. Rusnák, V. Rusnáková, M. Psota

Princípy manažmentu kvality v zdravotníctve /Principle of Quality Management in Health Care.  Book and Book, Bratislava , 2009. 100 pp. ISBN 978 80 970247-3-4

Rusnáková, V., Bachárová L.

Benefit of Active Approach to Surveillance of Hospital - Acquired Infections /

Epidemiology:Open Access Epidemiology (Sunnyvale). - ISSN 2161-1165. - Vol. 6, Issue 2 (2016), s.1-7. Naďová Katarína, Rusnáková Viera, Novák Martin, Sadloňová Vladimíra, Červeňová Tatiana, Nováková Elena, 2016

Integration of the e-Learning into the medical university curricula . In: Bratislavské lekárske listy (No. 5/2012).

Rusnakova V, Bacharova L, Simo J, Krcmeryova T, Finka M, Kovac R: 

Patient safety assessment in Slovak hospitals  (2012) International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health4, Issue 6, June 2012, Pages 1236-1244.

Mikušová, V. Rusnáková, V. Naďová, K. Boroňová, J. Beťková, M. 

Assessment of Management Education and Training for Healthcare Providers in the Slovak Republic. In: Hospital topics, 82, 2004, 3, s. 18–25.

 Rusnáková, V. - Bachárová, L. – Boulton, G. – Hlavačka, S. – West, Jr D.

Rusnáková,V,  Wsolová L.: Spracovanie údajov  vo verejnom zdravotníctve In: Verejné zdravotníctvo  Zostavovateľ  M.Sulcová. a kol  Veda  2013.   20 str  1AH

 

Granty

 • Grant KEGA –006TTU-4/2016  Január 2016- December  2018
 • Propedeutika epidemiológie – riešiteľ a spoluautor
 • Grant KEGA -, 011TTU-4/2014- 2015 -  Monografia Štatistika zdravia v stratégiách rozvoja zdravia verejnosti riešiteľ a spoluautor
 • Podpora zlepšenia kvality na Trnavskej univerzite v Trnave, 26110230092.0 Rozvoj geriatrického ošetrovateľstva-GEO. Odborný autor - GEO 10-11 modul Strategický manažment ľudských zdrojov 2014-2015
 • Expert pre ECDC Stockholm -  on contract basis.  Projekt zameraný na štandardy a zber informácií  pre surveillance infekčných ochorení   2013, 2012
 • ECORYS- CEEN Framework contract LOT  Health 04SER01/16/031 Srbsko  -  vedúci tímu projektu
 • Hodnotenie potrieb a príprava TOR pre projekt vzdelávania v zdravotníckom manažmente v Srbsku financovaného EU 2006- 2007
 • Koordinátor projektu WHO PATH na Slovensku – Indikátory výkonnosti a kvality pre nemocnice  od r 2007 doteraz
 • Lokálny koordinátor   Komponentu kvality 2005/2006  projekt Svetovej banky
 • WB Modernizácia sektoru zdravotníctva  na Slovensku 2005/2006