• SK vlajka
 • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.

prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD.

E-mail: 
patricia.dobrikova@truni.sk
Telefón: 
+421 33 5939 418
Miestnosť: 
310

Vyštudovala magisterské štúdium sociálnej práce na FZaSP TU a jednoodborové štúdium psychológie na FF TU v Trnave. Doktorandské štúdium v oboch odboroch mala zamerané na hospicovú a paliatívnu starostlivosť, ktorej sa venuje od roku 2001 v teoretickej i praktickej rovine. Vedecky sa orientuje na sociálnu prácu v zdravotníctve, pričom nosnou témou jej odborných i vedeckých prác je komplexný prístup v práci s ťažko chorými a zomierajúcimi so zreteľom na sociálne a psychologické súvislosti. Okrem publikačných, výskumných a aplikačných výstupov na Slovensku, spolupracuje aj so zahraničnými partnermi pri rôznych výskumných štúdiách a výmenných vzdelávacích stážach. Absolvovala niekoľko zahraničných stáží v hospicoch (Veľká Británia, USA, Česká republika...) a zahraničných prednáškových pobytoch (University of Scranton, Catholic University of Eastern Africa). Od roku 2003 je hlavný organizátor a garant medzinárodných konferencií v tejto oblasti. Rovnako aj členstvo v EAPC (European Association for Palliative Care – od 2012) a členstvo v IAHPC (International Association of Hospice and Palliative Care – od 2013) jej umožňuje podieľať sa na medzinárodnej spolupráci. Taktiež z hľadiska pozície podpredsedu (od roku 2006) AHAPS (Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska) sa snaží odborne, vedecky i prakticky podporovať sociálnu prácu, klinickú psychológiu a taktiež aj interdisciplinárnu kooperáciu v hospicoch na Slovensku. Od roku 2009 je aj členka redakčnej rady odborného časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti. S problematikou zomierania je úzko spätá aj problematika podvýživy, ktorou sa doc. Dobríková podrobne zaoberala pri jej pobyte na detašovanom pracovisku Trnavskej univerzity v Nairobi v Keni, kde bola poverená vedením antimalnutričného programu a zároveň viedla prednášky v študijnom programe Social work and community health. Vedecké výstupy z týchto oblastí sociálnej práce boli potom publikované u nás i v zahraničí. Súvisiacimi témami na ktoré sa zameriava je aj prevencia syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. Okrem uvedeného sa venuje aj výskumu v sociálnej práci a štatistickému spracovaniu v teoretickej i praktickej rovine. Aktuálne je jej hlavný pracovný pomer na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity, kde sa venuje prednáškovej a publikačnej činnosti. Okrem toho prednáša na Filozofickej Fakulte Trnavskej Univerzity na katedre psychológie, taktiež na RKCMBF UK v Bratislave a v rokoch 2016-2018 na Masarykovej Univerzite v Zlíne. Od roku 2017 do roku 2022 bola menovaná ako AFFILIATED FACULTY in the Department of Health Administration and Human Resources Panuska College of Professional Studies, University od Scranton - USA. V praxi pôsobí ako klinický psychológ v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne a je terapeutkou Ráchelinej vinice pre ženy po spontánnych a umelých potratoch.  Aktuálne dokončuje psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze.

 

Rok získania titulu PhD. v odbore sociálna práca: 2002
Rok získania titulu PhD. v odbore psychológia: 2007
Rok získania titulu Docent: 2007

 

Publikácie:

Významné monografie

 1. Vedecký výskum v sociálnej práci / Lukáš Pavelek, Patricia Dobríková; [rec. Ladislav Bučko, Ottó Csámpai]. - 1. vyd. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - 139 s. - ISBN 978-80-8082-593-5
 2. Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti: význam paliatívnej starostlivosti / Patricia Dobríková-Porubčanová a kolektív autorov. - 1. vyd. - Trnava: Spolok svätého Vojtecha - Vojtech, 2005. - 280 s.: il., grafy, mp. - Bibliogr. - ISBN 80-7162-581-7
 3. Zvládanie záťažových situácií: ako si zachovať duševné zdravie / Patricia Dobríková. - [1. vyd.]. - Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2007. - 126 s. - ISBN 978-80-89271-20-7
 4. Malnutrition and Street Children in Eastern Africa from the Holistic Perspective / Patricia Dobríková; [rev. Adriana Ondrušová, Ladislav Bučko]. - First Edition. - Trnava: Faculty of Health Care and Social Work, Trnava University, 2013. - 99 s. - ISBN 978-80-8082-592-8

 

Významné vedecké práce

 1. The Effect of Social Support and Meaning of Life on the Quality-of-Life Care for Terminally Ill Patients / Patrícia Dobríková et al.. In: American Journal of Hospice and Palliative Medicine. - ISSN 1049-9091. - Vol. 32, Issue 7 (2015), s. 767-771; first published on August 8, 2014, s. 1-5, Impact Factor:1,54.
 2. Quality of Life in Incurable Patients / Patricia Dobríková. In: Studia psychologica. - ISSN 0039-3320. - Vol. 52, Issue 2 (2010), s. 155-163. Impact Factor:0,254
 3. Attitude of society towards people with mental illness: The Result of national survey of the Slovak population / Katarína Letovancová , Nadežda Kovalčíková, Patricia Dobríková. In: International Journal of Social Psychiatry, March 2017. ISNN: 0020-7640, Impact Factor: 1,361
 4. Depression syndrome and demoralization syndrome in palliative care settings = Depresívny syndróm a syndróm demoralizácie v paliatívnej starostlivosti / Patricia Dobríková, Barbora Mešková, Jana Brtáňová. In: Proceedings from the 7th International Conference of Hospice and Palliative Care. - Olomouc: Solen, 2015. - ISBN 978-80-7471-118-3. - S. 14-20, 21-27. – článok indexovaný vo WOS
 5. A comprehensive approach to the grieving process over the loss of a significant loved one = Komplexný prístup k procesu smútenia pri strate blízkej osoby / Natália Kacianová, Patricia Dobríková. In: Proceedings from the 7th International Conference of Hospice and Palliative Care / Patricia Dobríková (ed.). - Olomouc: Solen, 2015. - ISBN 978-80-7471-118-3. - S. 39-43, 44-48.- článok indexovaný vo WOS
 6. Sociological Concepts of Identity and Social Capital: The State of civil society in Slovak Republic / Lukáš Pavelek, Patricia Dobríková. In: The Social Sciences. - ISSN 1818-5800. - Vol. 10, no. 4 (2015), p. 527-531. SCOPUS
 7. Quality of life of hospitalized and outpatient oncological patient. /Patricia Dobríková a kol.  In: Kontakt, 2017. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2017.09.006 - SCOPUS
 8. Early intervention in type 1 diabetes melitus patients according to metabolic compensation and use of instrumental social support. Včasná intervencia pri ochorení diabetes mellitus 1. typu z hľadiska úrovne metabolickej kompenzácie a využívania inštrumentálnej sociálnej opory. Sociálno-psychologické dôsledky včasnej intervencie u detí s diabetes mellitus 1. typu / P. Dobríková et al. In: Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 73, č. 1 (2018), s. 32-39. SCOPUS

 

Granty – projekty:

 • Projekt Fóra života- „Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti.“ Trvanie projektu: 01.06.2018 - 01.08.2020. Ministerstvo vnútra SR- Operačný program Efektívna verejná správa. (expert)
 • APVV-14-0646 – „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. (spoluriešiteľ)
 • VEGA č. 1/0305/18 -  „Kognitívno-existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors)“. (zástupca vedúceho projektu)