Skočiť na hlavný obsah

doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD.

E-mail
jana.keketiova@truni.sk
Telefón
418
Miestnosť
310

doc. PhDr. Jana Keketiová, PhD. pracuje na Trnavskej univerzite ako pedagóg od jej vzniku a je členkou Katedry sociálnej práce. Vo svojej pedagogickej činnosti sa venuje vedeniu odborných seminárov v nemeckom jazyku ako aj vyučovaniu základov pedagogiky a projektovaniu v sociálnej práci. V medzinárodnom projekte SOWOSEC , v ktorom pracovalo sedem zahraničných univerzít a vysokých škôl, zastupovala FZaSP a aktívne sa podielala pri kreovaní nového študijného programu Riadenie a organizácia sociálnych služieb, ktorého je i spolugarantkou. Tento študijný program bol vypracovaný v spolupráci  s vysokými školami a univerzitami v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Maďarsku, Českej republike ,Rumunsku a v Poľsku. V období trvania projektu mala možnosť prednášať v Maďarsku i v Rakúsku. V rámci študijného programu  ROOS koordinuje študijné pobyty zahraničných študentov, sprevádza ich po vybraných sociálnych  zariadeniach a tlmočí. Školí a oponuje bakalárske, diplomové práce a je členkou štátnicových komisií. Každoročne organizuje konferenciu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov s medzinárodnou účasťou v nemeckom a anglickom jazyku. Je členkou redakčnej rady časopisu Zeitschrift für interdisziplinäre ökonomische Forschung, vydávaného v Nemecku.


Publikácie

 1. Social work in healthcare facilities / Vladimír Masaryk, Jana Keketiová.
  In: Zeitschrift für interdisziplinäre ökonomische Forschung. - ISSN 2196-4688. - 1, Zweiter Band - Heft 1 (2015), s. 15-22.
 2. Integračný proces azylantov v Slovenskej republike/ Monika Mačkinová, jana Keketiová, Marta Vaverčáková, In:World Journal of theoretical and applied Sciences, Nr.2/5 2016 ISBN 978-83-61401-06-3, Gllowice, 2016, str.132
 3. Glossar der Fachbegriffe aus dem Rechts- und Sozialbereich / Jana Keketiová.
  In: Aussergerichtliche Konfliktlösung als effektives Mittel des Zivilverfahrens. - Sulz i. Wienerwald : H.P.R. Kommunikationsagentur, . - ISBN 978-3-200-00935-6. - S. 105-170.
 4. Internet ako hlavný nástroj kreativity ľudí a možný nástroj kyberšikanovania / Jana Keketiová.
  In: World journal of theoretical and applied sciences : Homo creator w wymiarze spolecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku (cz. II). - ISSN 2392-2443. - Nr 2 (3) (2015), s. 87-107.
 5. Význam a využití sociální komunikace s dementními občany = The importance and usage of social communication with dement people / Jana Keketiová.
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2015. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. - ISBN 978-80-88064-11-4. - S. 145-152.
 6. Socializácia a adaptácia seniorov v zariadeniach sociálnych služieb / Jana Keketiová, Monika Mačkinová.
  In: Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. - ISBN 978-80-905973-9-6. - CD-ROM; S. 82-88.
 7. Sprachkompetenz in der Wissenschaft [elektronický zdroj] = Language Competence in the Science : zborník vedeckých prác / Jana Keketiová (Ed.) ; [rec. Th. Eidenmüller, O. Botek, M. Mačkinová, K. Levická]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2015. - 1 CD-ROM; 192 s. - ISBN 978-80-8082-862-2..
 8. Sprachkompetenz in der Wissenschaft [elektronický zdroj] = Language Competence in the Science : zborník vedeckých prác / Jana Keketiová (Ed.) ; [rec. Th. Eidenmüller, Michaela Hromková]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - CD-ROM, 131 s. - ISBN 978-80-8082-983-4.. -
 9. Quality of social services in selected social care services in Trenčín municipality / Michaela Hromková, Miriam Slaná, Jana Keketiová.
  In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8082-983-4. - CD ROM, S. 65-70..
 10. Znalosť jazyka ako determinant multikultúrnej komunikácie / Jana Keketiová.
  In: Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8082-725-0. - CD-ROM; S. 7-12.
 11. Személyes szolgáltatások nyújtása a szlovák szociális intézményekben / Keketiová et al.
  In: Acta Medicinae et Sociologica : "Új utakon" Szociális gazdaság nemzetközi konferencia szerkesztett előadásai. - ISSN 2062-0284. - Vol. 4, No. 8-9 (2013), s. 135-145..
 12. Socializácia a adaptácia seniorov v zariadeniach sociálnych služieb / Jana Keketiová, Monika Mačkinová.
  In: Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, 2015. - ISBN 978-80-905973-9-6. - CD-ROM; S. 82-88.
 13. Etický pohľad na eutanáziu / Monika Mačkinová, Jana Keketiová.
  In: Etika bez hraníc. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. - ISBN 978-80-8167-028-2. - CD-ROM; S. 29-37.
 14. Senior v sociálnom prostredí = Senior in the social environment / Jana Keketiová, Marta Vaverčáková.
  In: Praktický pohľad do zákulisia sociálnej práce. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2015. - ISBN 978-80-8167-029-9. - CD-ROM; S. 61-78.