• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Mamografický skríning rakoviny prsníka na Slovensku

Skríning rakoviny prsníka bol v Slovenskej republike zahájený v roku 2019, kedy Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo „rok prevencie“. V súčasnosti na implementácii mamografického skríningu participujú aj členovia katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, a to doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH, ktorá je členom Komisie MZSR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne a predsedom Pracovnej skupiny  zameranej na zabezpečenie kvality na mamografických pracoviskách, ktorá preveruje mamografické pracoviská pre výkon mamografického skríningu v súlade som ŠDTP – Skríningová mamografia.

Problematikou implementácie zabezpečenia kvality na mamografické pracoviská sa zaoberá od roku 1999, kedy bola členkou riešiteľského kolektívu v medzinárodnom projekte IAEA „Image Quality and Patient Dose Optimisation in Mammography in Central Europe“. Druhým členom katedry, zapojeným do efektívnej implementácie mamografického skríningu je PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.,MPH, ktorá spolupracuje s Národným onkologickým inštitútom ako odborný referent pre analýzu dát mamografického skríningu.

S implementáciou mamografického skríningu úzko súvisí aj prednášková a publikačná činnosť odbornej, ale aj laickej verejnosti, na ktorej sa doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH a PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD.,MPH aktívne podieľajú v spolupráci s ďalšími organizáciami a inštitúciami, ktoré sú zodpovedné a podporujú zavedenie efektívneho mamografického skríningu na Slovensku.

Projekt „Ja som už bola“  

Dňa 23.6.2021  sa uskutočnilo v priestoroch kongresovej sály Hotela Holiday Inn Trnava slávnostné odovzdávanie ocenenia pacientskych organizácií Amazonky, Ružová stužka a Europa Donna Slovakia prevereným skríningovým mamografickým pracoviskám

Rádiologická klinika FN Trnava
a Inštitút zobrazovacej diagnostiky MRI, s. r. o.

http://www.ruzovastuzka.sk/main2018/galeria/event/2021/2021-06-ocenovani...

Práve preverené skríningové mamografické pracoviská hrajú v efektívnom mamografickom skríningu kľúčovú úlohu, pretože  poskytujú ženám, pre ktoré je mamografický skríning určený, t.j. ženám vo veku 50 – 69 rokov, vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť.

Pozvánka
Projekt „Ja som už bola“ pokračuje, ocenenie putuje do Trnavy - tlačová správa
Cena AMAZONKA - Ocenené skríningové mamografické pracoviská v Trnave
Zoznam preverených skríningových mamografických pracovísk SR k 30.6.2021

Mamografický skríning rakoviny prsníka na Slovensku Mamografický skríning rakoviny prsníka na Slovensku Mamografický skríning rakoviny prsníka na Slovensku

 

Slovenský rádiologický kongres

Odovzdávanie ocenení skríningových mamografických pracovísk v Trnave sa konalo v predvečer konania XLII. Slovenského rádiologického kongresu  (24. a 25.6.2021, Holiday Inn Trnava),  na ktorom sa  zúčastnili aj zástupcovia Katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód  v zdravotníctve. Okrem svojej štandardnej prednáškovej činnosti týkajúcej sa radiačnej ochrany a mamografického skríningu, podporili aj prebiehajúcu informačnú akciu pacientskej organizácie Ružová stužka  n.f.

http://www.ruzovastuzka.sk/main2018/galeria/event/2021/2021-06-radiologi...

Slovenský rádiologický kongres