Skočiť na hlavný obsah

Zápis predmetov na AR 2021/2022 bude prebiehať v 2 kolách.

  1. kolo zápisu - Predzápis  Povinných (P), povinne voliteľných (PV), výberových (V), opakovaných predmetov (OP) a štátnicových predmetov-skúšok (ŠS) na akademický rok 2021/2022 bude prebiehať od 19.4. 2021 8:00h. – do 26.4.2021 7:59h. (v uvedenom termíne bude zápis predmetov spustený v MAIS-e)

V uvedenom termíne si študenti musia v systéme MAIS navoliť povinné, povinne voliteľné, výberové predmety  na zimný aj letný semester, predmety, ktoré ukončili hodnotením FX v zimnom semestri (opakované predmety) a študenti v končiacich ročníkoch aj štátnicové predmety pokiaľ plánujú v danom akademickom roku ukončiť štúdium. 

Predzápis má informatívny charakter, kde sa zisťuje záujem o P, PVV,OP a ŠS predmety. Po kole predzápisu (1.kolo), bude 2.kolo zápisu, ktoré je nutné, študent si v 2. kole zápisu už definitívne zvolí a potvrdí  P (povinné), PV (povinne voliteľné), V (výberové), (opakované predmety) OP  a ŠS predmety, ktoré sa predzápisom zredukovali o tie, ktoré sa dostatočne nenaplnili počtom študentov.

 V každom semestri si študent zapisuje predmety v súlade s pravidlami študijného poriadku Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave (v čl. 12 ods.5). Štandardná záťaž študenta na akademický rok je 60 kreditov v dennej forme a 45 kreditov v externej forme. Dôslednosť pri zápise odporúčame všetkým študentom, hlavne však v končiacom roku štúdia, aby neprišlo k zbytočným nedorozumeniam, príp. predĺženiu štúdia z dôvodu nezískania dostatočného počtu kreditov

 

  1. kolo zápisu - bude spustené od 10.5.2021 8:00h. – do 17.5.2021 7:59h..

 

V prípade otázok, nech sa páči píšte