Skočiť na hlavný obsah

Zápis do vyššieho ročníka na akademický rok 2020/2021

(platí pre študentov, ktorí budú v AR 2020/2021 v 2. 3. a 4.roč. Bc. stupňa a 2. a 3.roč. Mgr. stupňa)

  • Zápis bude prebiehať písomnou formou v termíne od 20.7.2020 – 7.8.2020. Študenti v tomto termíne sú povinní: Skontrolovať a vytlačiť si z MAIS-u „Výpis výsledkov štúdia“ za akademický rok 2019/2020
  • Ak sú nezrovnalosti v absolvovaných predmetoch, treba túto skutočnosť na výpis farebne vyznačiť (chýbajúce známky, predmety, oprava známky ...) výpis podpísať
  • vyplniť tlačivo „Čestné vyhlásenie“ na akademický rok 2020/2021 (prosíme o dôslednosť pri vypisovaní, aby neprišlo k zbytočným nedorozumeniam) – týka sa študentov denného štúdia
  • vyplniť tlačivo „Súhlas“

Výpis výsledkov štúdia (z MAIS-u),   tlačivo „Súhlas“ (viď. príloha) a   Čestné vyhlásenia (denné štúdium)-viď. príloha“ treba poslať v termíne 20.07.2020 – 7.08.2020 na Študijné odd. FZaSP TU, Univerzitné námestie č. 1, 918 43 Trnava.

Študenti, ktorí sú na spoplatnených študijných programoch a študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia, tzn. vznikla im povinnosť platiť školné, sú povinní do 30.9.2020 zaplatiť školné na akademický rok 2020/2021 podľa Vyhlášky rektora č.10/2019.(zverejnená na webe https://www.truni.sk/legislativa-studia )

Platby prosím realizovať až v septembri 2020, keď budú rozhodnutia na AR 2020/2021 pridané aj v MAIS-e s potrebnými platobnými údajmi (číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol)

Platba môže byť realizovaná len bezhotovostným prevodom.

Všetky potvrdenia a prolongačné známky na nový akademický rok sa budú vydávať až v septembri, termíny budú ešte upresnené.