• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Svetový deň proti bolesti

Od roku 2004 si 11. októbra pripomíname celosvetovo ,,Svetový deň proti bolesti“, ktorý je  podporovaný Medzinárodnou asociáciou pre štúdium bolesti (IASP), Európskou federáciou pobočiek (IASP) a WHO s cieľom zvýšiť povedomie o bolesti a rôznych aspektoch bolesti, upozorniť na potrebu úľavy od bolesti a poskytnúť pomoc pri rozpoznaní príznakov a symptómov.

  1. október – Svetový deň proti bolesti

Svetovy den bolesti

Zdroj: SYTEV - Slovak Youth for Traveling, Education and Voluntering

 

Zmierňovanie bolesti je považované za etickú prioritu lekárskej a sesterskej profesie.

Bolesť vždy predstavuje pre pacienta veľkú záťaž, preto cieľom liečby je jej zmiernenie alebo úplné odstránenie. Najrozšírenejší spôsob liečenia je farmakoterapia bežnými analgetikami, ale tiež uplatňovanie nefarmakologických liečebných postupov – aplikácia tepla, chladu, akupunktúra a iné.

Výskumy potvrdzujú, že psychosociálne faktory, napríklad utrpenie, osamelosť, môžu byť príčinou prežívania bolesti rovnako ako bolestivá stimulácia. 

Dôležitým kritériom posúdenia bolesti je čas trvania. Podľa dĺžky trvania rozlišujeme bolesť akútnu a chronickú. Bolesť trvajúcu dlhšie ako 3 mesiace, spojenú so závažnými psycho - sociálnymi súvislosťami (úzkosť, depresia, konflikty), označujeme ako syndróm chronickej bolesti.

Bolesť je najčastejším príznakom mnohých ochorení orgánov, orgánových systémov a zároveň najčastejším príznakom, ktorý privedie pacienta k lekárovi. Charakterizujeme ju ako  nepríjemný pocit, ktorý môže obmedziť schopnosť človeka vykonávať bežné každodenné činnosti. Často je varovným signálom, ktorý nás upozorňuje, že s naším telom nie je niečo v poriadku. Všeobecne uznávanú definíciu bolesti vypracovala Medzinárodná asociácia pre štúdium bolesti:

"Bolesť je nepríjemný senzorický a emocionálny zážitok, ktorý je spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva."

 

Za kolektív Katedry ošetrovateľstva 
Alena Dziacka