• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Stanovisko Akademického senátu a vedenia TU FZaSP v Trnave k návrhu novely zákona o vysokých školách

Akademický senát a vedenie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave odmietajú návrh novely zákona o vysokých školách, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo dňa 22. 10. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania a pripájajú sa k Stanovisku Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave k návrhu novely zákona o vysokých školách.
https://www.truni.sk/stanovisko-akademickeho-senatu-trnavskej-univerzity-v-trnave-k-navrhu-novely-zakona-o-vysokych

PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH., predsedníčka AS TU FZaSP v Trnave
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., dekan TU FZaSP v Trnave