Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Slávnostné otvorenie nového Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín FZaSP TU

Dňa 5. októbra 2017 FZaSP TU v Trnave  slávnostne otvorila nový Pavilón klinických a laboratórnych disciplín v areáli Fakultnej nemocnice Trnava. Dlhodobým cieľom fakulty je skvalitňovanie výučby a prehĺbenie rozvoja spolupráce medzi Fakultnou nemocnicou Trnava a FZaSP TU v oblasti praktickej výučby a vedecko - výskumných aktivít. V unikátnom novovybudovanom pavilóne sa nachádza zázemie pre výučbu aj výskumné aktivity v rámci všetkých nelekárskych študijných programov, v ktorých FZaSP TU poskytuje pregraduálne aj postgraduálne vzdelávanie.

Katedra ošetrovateľstva tu otvorila tri moderne vybavené odborné učebne ošetrovateľských techník, kde budúce sestry majú možnosť realizovať  nácvik praktických zručností pre budúcu ošetrovateľskú prax. Učebne sú vybavené pomôckami a modelmi pre nácvik praktických výkonov a katedra do výučbového procesu aktívne zapája sestry z praxe.

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve otvorila mikrobiologické a mikroskopické laboratórium, ktoré budú slúžiť pre výučbu predmetov biológia, histológia, genetika a mikrobiológia pre študentov odborov laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a verejné zdravotníctvo. Pôsobiť tu bude aj nové Výskumné centrum mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie infekcií ktoré, bude svojim zameraním unikátnym pracoviskom na Slovensku. Realizovať bude aplikovaný výskum priamo zameraný na požiadavky praxe v oblasti nemocničnej hygieny, prevencie nemocničných infekcií a hlavne rezistencie na antibiotiká so zameraním na vývoj nových metód v boji s antibiotickou rezistenciou, implementáciu štandardných postupov prevencie a kontroly infekcií do praxe a ich následné hodnotenie.

Katedra verejného zdravotníctva spustila projekt zameraný na poradenstvo a primárnu prevenciu obezity u detí i dospelej populácie. V pavilóne sa nachádza Centrum zdravého pohybu a prevencie obezity, v rámci ktorého sa vykonáva hodnotenie posturálneho stavu jednotlivca s dopadom na vyplývajúce muskuloskeletárne ochorenia. Odborne vykonané hodnotenia sú priamo konzultované s klientom. Dbá sa na dôsledné nastavia individuálnych výživových a pohybových odporúčaní. Tie sú následne ďalej odborne vedené a zacvičované, kde centrum aktívne spolupracuje so športovým centrom Trnavskej univerzity Pro-TRUNI Activity.

Foto z otvorenia: