Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Konferencia - Jazyková kompetencia

Dňa 26. októbra 2017 Katedra sociálnej práce FZaSP TU pod záštitou dekana fakulty prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. zorganizovala konferenciu s názvom "Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania". Jednalo sa o 8. ročník tejto konferencie, ktorej cieľom je vytvoriť priestor pre prezentáciu vedeckej práce doktorandov a mladých vedecko - výskumných pracovníkov z rozličných vedných odborov. V priestoroch hotela Holiday Inn prezentujúci predstavili výsledky svojho doterajšieho vedeckého bádania a zároveň ukázali aj schopnosť kompetentne prezentovať informácie o nadobudnutých vedeckých poznatkoch, viesť odbornú diskusiu v cudzom jazyku. Výstupom z konferencie je zborník vedeckých prác dostupný v knižnici TU, u doc. Keketiovej a dr. Hromkovej. Veríme, že okruh prezentujúcich sa každým rokom bude zvyšovať. Ďakujeme všetkým tohoročným prezentujúcim za účasť.

  Konferencia - Jazyková kompetencia Konferencia - Jazyková kompetencia Konferencia - Jazyková kompetencia