Skočiť na hlavný obsah

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS TU FZaSP

Dovoľujem si Vás pozvať na ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa bude konať 16. decembra 2022 o 10,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP na Univerzitnom námestí 1, Trnava.

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o výsledku volieb do AS TU FZaSP
3. Kooptácia nových členov AS TU FZaSP
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
7. Voľba predsedu AS TU FZaSP
8. Voľba ďalších orgánov AS TU FZaSP
9. Rozličné
S úctou
 

PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH v. r.
predsedníčka Akademického senátu TU FZaSP