Skočiť na hlavný obsah

Pozvánka na 2.riadne zasadnutie Akademického senátu FZaSP 16.8.2023

Dovoľujem si Vás pozvať na 2.riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa uskutoční 16. augusta 2023 o 13,30 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP, 3. poschodie, Univerzitné nám. 1, Trnava.

online:

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Schválenie programu zasadnutia
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Informácia o výsledkoch korešpondenčného hlasovania
  6. Schválenie návrhu Štatútu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
  7. Zmena organizačného poriadku TU FZaSP- Rádiologická klinika FN TT
  8. Rozličné

 

S úctou
PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH v. r.
predseda Akademického senátu TU FZaSP