Skočiť na hlavný obsah

Pozvánka na 1.riadne zasadnutie Akademického senátu FZaSP 12.6.2023

Dovoľujem si Vás pozvať na 1.riadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktoré sa uskutoční 12. júna 2023 o 13,30 hod. v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP, 3. poschodie, Univerzitné nám. 1, Trnava.

 

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Informácia o výsledkoch korešpondenčného a tajného hlasovania
6. Schválenie návrhu Správy o činnosti AS TU FZaSP za rok 2022
7. Voľba zástupcov študentov do programových rád
8. Schválenie návrhu Výročnej správy o hospodárení TU FZaSP za rok 2022
9. Schválenie návrhu Rozpočtu TU FZaSP za rok 2023
10. Schválenie návrhu na zrušenie výučbovej základne - Rádiologickej kliniky FN TT
11. Schválenie návrhu na Prodekana pre riadenie kvality a vnútorný audit TU FZaSP
12. Rozličné

S úctou
PhDr. Kristína Grendová, PhD. MPH v. r.
predseda Akademického senátu TU FZaSP