Skočiť na hlavný obsah

Online workshopy Katedry sociálnej práce TRUNI - Týždeň vedy a techniky 2022

V rámci Týždňa vedy a techniky sa uskutoční na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave 8 online workshopov pre pracovníkov Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v dňoch 8.11 až 11.11.2022.

Workshop je primárne určený pre pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí, pre účely objektívneho určenia miery ohrozenia dieťaťa syndrómom CAN a pre účely posudzovania sociálnej rizikovosti rodiny. V rámci workshopov bude pracovníkom SPOD prezentovaný Rapid test syndróm CAN a Vega test- Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny, s ktorými sa budú učiť pracovať a zároveň sa budú vzdelávať v oblasti objektívneho určovania miery ohrozenia dieťaťa spojeného s interpretáciou získaných výsledkov.

Rapid test syndrómu CAN bol skonštruovaný pod záštitou projektu APVV-16-0205 Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu, Vega test- Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny pod záštitou projektu VEGA č. 1/0341/17 Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny. Online workshopy sú súčasťou aktuálne riešeného projektu VEGA 1/0174/22 Rýchla diagnostika syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa v sociálnoprávnej ochrane na Slovensku.