Skočiť na hlavný obsah

Nekrológ: Za profesorom Miroslavom Ryskom

Nekrológ

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

(8. január 1953 Praha – 12. decembra 2022 Praha)

miroslav ryska

So žiaľom v srdci vám oznamujeme, že na púti po tejto zemi dňa 12. decembra 2022  nás navždy opustil drahý a vzácny človek, lekár-chirurg, vedec, kolega, pedagóg, člen Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave a blízky priateľ prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Po skončení fakulty všeobecného lekárstva v roku 1978 nastúpil ako interný ašpirant na Chirurgickú kliniku Fakultnej nemocnice na Vinohradoch v Prahe. Zložil atestácie z chirurgie 1. stupňa (1981) a 2. stupňa (1986) a v roku 1983 obhájil kandidátsku prácu na 2. LF UK (Diagnostika a liečba krvácania do hornej časti tráviacej trubice). V roku 1992 habilitoval z chirurgie (Friedly surgery v liečbe choledocholitiázy) a do roku 1994 pracoval ako docent chirurgie na chirurgickej klinike Fakultnej nemocnice na Vinohradoch (3. LF UK Praha). V roku 1994 nastúpil na Kliniku kardiovaskulárnej a transplantačnej chirurgie IKEM a po absolvovaní štvormesačnej stáže na Chirurgickej klinike Virchow University v Berlíne zahájil program transplantácií pečene v IKEM. V roku 1997 a 1998 absolvoval mesačné študijné pobyty v Mt. Sinai Hospital v New Yorku a UCLA v Los Angeles. V roku 1998 založil Kliniku transplantačnej chirurgie IKEM, kde do roku 2004 pracoval ako prednosta. Počas svojej profesijnej kariéry pracoval a stážoval na rôznych pracoviskách v zahraničí – na chirurgickej klinike v Uppsale vo Švédsku, na onkologickom pracovisku v Berlíne – Buch, postgraduálna chirurgická škola v Hammersmith Hospital v Londýne a mnoho ďalších. Profesijne sa orientoval na gastroenterochirurgiu, najmä na onkochirurgiu pečene, žlčových ciest a pankreasu.

Od roku 2004 do 2020, kedy bol menovaný profesorom chirurgie na 2. LF UK v Prahe, pracoval ako prednosta Chirurgickej kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha. Od roku 2010 až dodnes zastával funkciu námestníka riaditeľa ÚVN - VFN pre vedu a výskum.

Bol predsedom a členom mnohých prestížnych medzinárodných a domácich odborných chirurgických i onkologických spoločností, členom domácich a zahraničných redakčných rád vedeckých a odborných časopisov, členom vedeckých rád – o.i. členom VR FZSP TU v Trnave. Bol autorom viac ako 200 odborných prác publikovaných doma i v zahraničí. Aktívne predniesol asi 250 prednášok na domácich i zahraničných fórach.

V období rokov 2007-2008 bol štyri mesiace vedúcim lekárom 7. Poľnej nemocnice v Kábule. Takmer ihneď po návrate z Afganistanu v roku 2008 nastúpil ako hlavný garant magisterského a doktorandského štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo na FZSP TU v Trnave. Ako garant výrazne pozdvihol úroveň a kvalitu doktorandského štúdia. Bol na to veľmi hrdý.  Svojou publikačnou a vedecko- výskumnou činnosťou výrazne prispel k napredovaniu a rozvoju odboru ošetrovateľstva. V pedagogickej činnosti bol neúnavný, svoje odborné vedomosti odovzdával s noblesou a ľahkosťou študentom študijného odboru Ošetrovateľstvo vo výučbe predmetov Anatómia a Chirurgia. Nezaháľal ani počas pandémie a v rokoch 2019 a 2022 bol autorom (okrem iného) dvoch rozsiahlych multimediálnych učebníc Chirurgia I a II. pre študentov ošetrovateľstva, jediných svojho druhu.

Jeho životná púť sa skončila ... uvedomujeme si prázdne miesto, ktoré zanechal a veľkú stratu, čo pre nás všetkých, ktorí ho poznali, znamenal.

Jeho životná púť sa skončila ... uvedomujeme si prázdne miesto, ktoré zanechal a veľkú stratu, čo pre nás všetkých, ktorí ho poznali, znamenal. Bol to výnimočný a vzácny človek s veľkým srdcom a veľkou dávkou človečenstva. Vždy dokázal byť stále milým, empatickým, trpezlivým a ochotným profesionálom a veľkým človekom. Jeho nezabudnuteľný úsmev, úprimnosť, milé slovo, múdrosť, profesionalita a šikovné ruky chirurga nám budú veľmi chýbať. Jeho čestnosť, zmysel pre spravodlivosť, svedomitosť a pracovitosť boli jeho darom, ktoré využíval nielen pre seba, ale neustále  pre prospech iných. Jeho profesionálna práca a ľudská identita nadobudla počas jeho života výnimočnú kvalitu, vysoký kredit a spoločenské uznanie.

Už viac nebude s nami, no ostávajú spomienky. Opustil tento svet, no to, čo po sebe zanechal, zostane tu i naďalej. Bude tu s nami navždy v našich spomienkach, navždy v našich srdciach.

Bolo nám cťou spolupracovať s ním a byť v jeho blízkosti. Hlbokú sústrasť vyjadrujeme celej rodine a blízkym. Nech ho anjeli dovedú do Božej slávy za všetko dobré, čo pre tento svet urobil a nech je naplnený Božím milosrdenstvom za ľudskú krehkosť.

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., MPH

vedúca katedry ošetrovateľstva FZSP TU v Trnave