Skočiť na hlavný obsah

Laboratória

Deskripcia laboratórií TRUNI

Laboratóriá Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve nachádzajúce sa na Hornopotočnej ulici v Trnave disponujú laboratóriom Biofyziky, Biochémie a Mikrobiológie. Navyše, okrem týchto laboratórií je súčasťou Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve i Laboratórium imunológie a hematológie, ktoré sa nachádza v priestoroch AdAlbertína. Všetky laboratóriá prešli kompletnou modernizáciou v roku 2019 a poskytujú študentom komplexné vybavenie počas praktických cvičení a pri výskumnej práci zameranej na prípravu diplomových a dizertačných prác. V každom laboratóriu a učebni  je k dispozícii moderná didaktická technika. Učebne sú vybavené pomôckami, zdravotníckym materiálom a chemikáliami, podľa potreby na výučbu jednotlivých predmetov študijného programu. Vo všetkých spomínaných laboratóriách prebieha kvalitná praktická výučba odborných predmetov študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia. Okrem praktickej výuky predmetov sa členovia jednotlivých tímov, ktoré sú popísané nižšie, aktívne venujú výskumnej činnosti.

 

Laboratórium Biofyziky

Vedúca laboratória Biofyziky Doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD., MPH., sa spolu s členmi tímu PhDr. Zuzanou Bárdyovou, PhD., MPH., a doktorandkou Mgr. Radoslavou Berdisovou podieľajú najmä na vzdelávaní študentov a príprave praktických cvičení predmetov Biofyzika, Radiačná ochrana, Nukleárna medicína a Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia. Výskumná práca tímu Doc. RNDr. Martiny Horváthovej, PhD., MPH., je zameraná na hodnotenie radiačnej záťaže pacientov a pracovníkov pri lekárskych expozíciách, optimalizáciu rádiologických vyšetrení a procedúr, spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Národným onkologickým inštitútom pri realizácii mamografického skríningu. Interná doktorandka Mgr. Radoslava Berdisová sa v danom laboratóriu venuje svojej dizertačnej práci s názvom "Sledovanie výskytu tkanivových reakcií u pacientov v intervenčnej rádiológii a kardiológii". Okrem výskumných aktivít sa PhDr. Zuzana Bárdyová, PhD., MPH., aktívne podieľa na štatistickom spracovaní výsledkov experimentálnej práce tímu pani Doc. MVDr. Alžbety Kaiglovej, PhD.

 

Laboratórium Biochémie

Pani Mgr. Kamila Melnikov, PhD., je zodpovednou vedúcou laboratória Biochémie. Aktívne sa podieľa na praktickej výuke študentov predmetov Analytická chémia a Biochémia. Počas cvičení majú študenti možnosť nadobudnúť praktické vedomosti a zručnosti z oblasti metód inštrumentálnej analýzy, ako napríklad potenciometria, UV/VIS spektrofotometria, plameňová fotometria, reflexná fotometria a odmernej analýzy ako aj zo separačných metód (chromatografia, elektroforéza). Ako členka výskumného tímu Doc. MVDr. Alžbety Kaiglovej, PhD., sa podieľa na skúmaní vplyvu environmentálnych toxických látok, ako sú napríklad pesticídy a ťažké kovy, na ľudský organizmus  v modelovom organizme Caenorhabditis elegans.

 

laboratórium mikrobiológie

Vedúca laboratória mikrobiológie Doc. MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD., spolu s členkou jej tímu Doc. RNDr. Soňou Kucharíkovou, PhD., aktívne participujú na príprave praktických cvičení z predmetov Genetika, Virológia, Laboratórna technika, Mykológia a Molekulárna biológia.  Tiež sa aktívne venujú výskumnej činnosti, ktorá je zameraná na štúdium vplyvu vybraných environmentálnych kontaminantov, ktoré sa vyskytujú nielen v prírode, ale i v plastoch každodenného použitia, na ľudský organizmus v modelovom organizme Caenorhabditis elegans. Okrem toho participujú na výskumnom projekte zameranom na  interakciu patogénnych kvasiniek rodu Candida s baktériami počas infekcií, ktoré sú asociované s medicínskymi pomôckami – biofilmy. V spolupráci s Ústavom molekulárnej biológie SAV sa tiež usilujú o hľadanie nových antimikrobiálnych látok, ktoré by predchádzali adherencii mikroorganizmov a tým zabránili tvorbe biofilmov.

 

Laboratórium imunológie a hematológie

Laboratórium imunológie a hematológie, ktoré je vedené Doc. Ing. Stanislavou Blažíčkovou, PhD., MPH., univ. prof., spolu s Mgr. Katarínou Pinčákovou, PhD., je zamerané na praktické cvičenia študentov z predmetov Hematológia a transfuziológia, Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii, Imunológia a Vyšetrovacie metódy v imunológii. Okrem získavania praktických zručností a vedomostí z týchto predmetov môžu študenti participovať na výskumných projektoch realizovaných v spolupráci s Neurologickým oddelením Kompletného cerebrovaskulárneho centra Fakultnej nemocnice Trnava, ktoré sa primárne zameriavajú sa vyšetreniu účinnosti liečby u pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou. 

Za technickú realizáciu všetkých cvičení v laboratóriách zodpovedá pani Iveta Adámková.