Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Zuzana Kráľová, PhD.

E-mail
zuzana.kralova@truni.sk

Pôsobí ako vedúca zahraničného pracoviska v Keni v regióne Kwale a v Nairobi v rámci FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Zameriava sa najmä na rozvojové projekty v krajinách s nízkym ekonomickým príjmom a podvýživa detí do piateho roku života. Od roku 2010 pravidelne pôsobí v Keni na zahraničnom pracovisku v Kwale a v Nairobi, kde zodpovedá za realizáciu vedecko-pedagogickej a rozvojovej činnosti. S účinnosťou od 1.januára 2022 bola menovaná do funkcie prodekanky pre zahraničné vzťahy a mobility.

Rok získania titulu Mgr.: 2008
Rok získania titulu PhD.: 2011

 

Publikácie posledných 5 rokov:

 1. An analysis of anthropometric measurements of children enrolled in programs for managing acute malnutrition, in Kwale County, Kenya / Zuzana Kráľová, Denisa Jakubcová, Victor Otieno Okech, Adriana Ondrušová.
  In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222-386X. - Roč. 12, č. 1 (2021), s. 42-51 [print, online]. WOS
 2. Knowledge of Communicable Disease Surveillance and Notification by Community Health Volunteers and Healthcare Workers before and after the Educational Training as Crucial Tool in Covid-19 Outbreak in Kwale County, Kenya / Denisa Jakubcová, Zuzana Kráľová, Victor Otieno Okech, Adriana Ondrušová.
  In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Roč. 14, č. 2 (2020), s. 170-181 [print, online]. WOS
 3. Timeliness and completeness evaluation of communicable disease surveillance in the coastal region of Kenya after electronic reporting system implementation / Denisa Jakubcová, Zuzana Kráľová, Victor Otieno Okech, Adriana Ondrušová.
  In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 69, č. 11 (2020), s. 398-403 [print, online].
  SCOPUS.
 4. Motivation to volunteering in developing countries / Zuzana Kráľová, Denisa Jakubcová, Miroslav Takáč.
  In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 239-245. WOS.
 5. Projekt integrácie detí so zdravotným postihnutím do formálneho vzdelávania v regióne Oromia v Etiópii / Zuzana Kráľová, Lucia Jantošovičová.
  In: Revue sociálnych služieb. - ISSN 1338-1075. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 54-70.
 6. Dobrovoľnícka práca ako špecifická forma pomoci utečencom v utečeneckých táboroch = Volunteer work as a specific form of a aid to refugees in refugee camps / Zuzana Kráľová, Dominika Kuklová.
  In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 11, no. 2 (2017), p. 22-43. WOS.

 

 

Granty – projekty:

 • „Faktory podmieňujúce úspešné opätovné zaradenie osôb žijúcich s HIV/AIDS v slume Kibera do liečebného procesu po predchádzajúcom prerušení“, grant Trnavskej univerzity v Trnave č.13/TU/2020 (spoluriešiteľ)

 • „Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení“, č. SAMRS/2017/KE/1/2. (roky 2017-2019, spoluriešiteľ)

 • „Implementácia tréningových aktivít na regionálnej úrovni s cieľom zlepšiť zber, analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení v regióne Matuga- pokračujúca fáza projektu z rokov 2015 a 2016“. (rok 2017, spoluriešiteľ)

 • „Zefektívnenie zberu, spracovávania a analýzy dát v nutričných centrách v Kwale regióne pomocou mobilnej IT technológie“. (rok 2014, hlavný riešiteľ)

 • „Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5.roku života a ich matky v regióne Kwale. Zabezpečenie kontinuity projektu“. (rok 2013, hlavný riešiteľ)

 • „Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5.roku života a ich matky v regióne Kwale“. (roky 2011-2013, spoluriešiteľ)