Skočiť na hlavný obsah

prof. RNDr. Vladimír BOŠÁK, CSc. (PhD.)

E-mail
vladimir.bosak@truni.sk

Vzdelanie:

r. 1974 - 1978 - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, študijný odbor biológia-genetika

r. 1980 - doktor prírodných vied (RNDr.), UK Bratislava

r. 1983 - kandidát biologických vied (CSc./PhD.), UK Bratislava

r. 1991 - Samostatný vedecký pracovník, SAV Bratislava

r. 2005 - docent - Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (LVMvZ),  FZaSP TU v Trnave

r. 2012 - profesor LVMvZ, FZaSP TU v Trnave

 

Pracovný životopis:

r. 1978 - 2016 - Výskumný neskôr Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch

-  vedecko-výskumný pracovník, vedúci Oddelenia genetiky a laboratórny diagnostik. Venoval sa genetike, imunológii, laboratórnej medicíne a laboratórnej diagnostike reumatických chorôb. Významnou mierou sa podieľal na založení a vybudovaní laboratória imunogenetiky, získaní základných imunogenetických charakteristík reumatických chorôb     v slovenskej populácii, sledovaní rodín a  dvojčiat s reumatickými chorobami a na štúdiu mutácií v géne pre alkaptonúriu na Slovensku, ako významného príspevku slovenskej vedy pri mapovaní ľudského genómu, čo našlo odozvu vo viac ako stovke medzinárodných publikácií.

r. 2008 - 2011 - FzaSP TU Trnava - prodekan fakulty pre VVČ

r. 2012 - 2013 - FzaSP TU Trnava - dekan fakulty

r. 2013 - doteraz - vysokoškolský profesor a garant študijného programu LVMvZ

Vedecko výskumná činnosť:

Publikačná činnosť - viac ako 400 publikácií, z toho polovica v zahraničí

Ako autor sa podieľal na 33 vedeckých a odborných knižných publikáciách, najvýznamnejšie

- Princípy internej medicíny (SAP Bratislava 2001)

- Klinická revmatologie (Galén Praha 2003)

- Polymyalgia rheumatica and giant cell arteritis (Springer Wien 2010),

- Alkaptonuria and ochronosis (Springer London 2015)

- Systémový lupus erythematosus - od patogenézy k liečbe (SAP 2019)

- Klinická genetika - skriptá (SAP 2020)

 

 

Kongresy a konferencie - vyše 300 prednášok a posterov, z toho polovica v zahraničí

Citačné ohlasy - viac ako 500 citácií, z toho vyše 400 v citačných databázach WOS/ Scopus

Výskumné projekty a granty – 30 grantov, z toho 5 medzinárodných

 

Pedagogická činnosť  - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, SZU Bratislava,

                                        VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, od r. 2008 FZaSP TU Trnava

Výuka predmetov - Biológia človeka pre nelekárske študijné programy, Genetika človeka, Imunológia, Vyšetrovacie metódy v genetike, Klinická genetika

Vedenie, školenie a oponovanie Bc. a Mgr. prác, školenie doktorandov (doteraz 12 PhD-študentov)

Člen komisií pre štátne záverečné skúšky Bc. a Mgr., PhD., habilitačné a inauguračné konania

 

Členstvá – člen viacerých organizácií, vedeckých a redakčných rád časopisov, napr.:

                   European Federation for Immunogenetics, Slovenská lekárska spoločnosť,

                   Slovenská imunologická spoločnosť pri SAV, redakčná rada časopisu  

                   Rheumatologia a Slovak Journal of Health Sciences …

Ocenenia – niekoľko cien za najlepšiu publikáciu, najlepší poster, Bronzová medaila SLS,  

                    Sodalem honoris causa Slovenskej reumatologickej spoločnosti ...