Skočiť na hlavný obsah

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.

E-mail
pavol.beno@truni.sk

pôsobí na Katedre Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. Prvý a zatiaľ jediný sluchovo postihnutý, nepočujúci docent v Slovenskej republike.

Narodený: 1957

Vzdelanie:
1978-1983 Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovej, Hradec Králové, ČR
1983: Doktor farmácie (PharmDr.)
1991: Kandidát farmaceutických vied (CSc./PhD) Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
2004: hosťujúci docent (h.doc.) v odbore LVMvZ
2007: Docent v odbore Verejné zdravotníctvo

Vyučovanie predmetov:
Farmakológia (odbory LVMvV, VZ a Ošetrovateľstvo), Toxikológia (odbory LVMvZ a VZ), Vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii (LVMvZ),

Klinická farmakológia a toxikológia (v Mgr stupni LVMvZ).
Vedenie, školenie a oponovanie Bc. a Mgr. prác, školenie doktorandov.
Člen komisií pre štátne záverečné skúšky

 

Vedecko výskumná činnosť:
Zameriava sa najmä na infekčné ochorenia a aspekty antiinfekčnej terapie (antibiotická rezistencia). Ďalej sa zameriava na problematiku sluchovo postihnutých ako špecificky znevýhodnenej skupiny populácie a bariéry, na ktoré naráža v prístupe k zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
4 monografie. Viac ako 130 publikácií v časopisoch, z toho 12 v karentovaných časopisoch, 11 v časopisoch registrovaných v databázach WOS alebo SCOPUS, 26 publikácií v ostatných zahraničných časopisoch.
17 príspevkov v zahraničných zborníkoch, 60 príspevkov v domácich zborníkoch.

 

Najvýznamnejšie publikácie

Monografie:

 • Beňo, Pavol - Truplová, Eva - Ostrovská, Valéria - Stankovičová, Mária: Stabilita liečiv a  liekov. Vyd. VEDA, SAV Bratislava, 2003. 238 s. (11,33 AH). ISBN 80-224-0765-8
 • Beňo, P., Samohýl, M.: Verejnozdravotnícke a diagnostické aspekty tuberkulózy, HIV a koinfekcie HIV/TBC.  Vyd. ALFA graf, Novy Sad (Petrovaradin), Srbsko. 2018. 153s. (6,40 AH). ISBN 978-86-80092-41-6.
 • Beňo, P.: Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. In: Beňo, P., Tarcsiová, D., Capíková, S.: Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. Trnava:  Typi Universitatis Tyrnaviensis a Vydavateľstvo VEDA SAV,  Bratislava, 2.rozšírené a prepracované vydanie 2014. Str. 171-267. ISBN 978-80-8082-786-1 (1.vydanie 2012)

Vysokoškolské učebnice:

 • Beňo, P., Sabo, A., Šramka, M.: Farmakológia pre zdravotnícke odbory. Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy, Verejné zdravotníctvo. PharmAdvice Plus, Báčsky Petrovec, Vojvodina, Srbská republika. 2021. 215 s.  ISBN 978-88-900684-6-3.
 • Beňo, P., Kaiglová, A., Blažíčková, S., Dovinová, I.: Vybrané laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Trnavská univerzita v Trnave. Typi Universitatis Tyrnaviensis 2018. 294s.  ISBN 978-80-568-0076-8
 • Beňo, P., Šramka, M., Sabová, A., Tomić, Z., Salát, D.: Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory. Typi Universitatis Tyrnaviensis, Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. 205 s. ISBN 978-80-8082-944-5.

Články v časopisoch:

 • Beno, P., Stukovsky, P., Cintulova, L.L., Samohyl, M.: Analysis of the Poverty Risk in European Countries. In: Acta Missiologica  ISSN 2453-7160 online; ISSN 1337-7515 print. Vol. 14, 2020, No 1, p. 92-101.
 • Samohyl, M., Beno, P., et al.: Health care of Slovak homeless in the period 2015-2017: a space for a dialogue in interdisciplinary cooperation aimed at examining ecomonic aspects. In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515 print; ISSN 2453-7160 online - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 178-182.
 • Beno, P., Juhasova, I., Samohyl, M.: Knowledge on Fetal Alcohol Syndrome in Slovak Population. In Iranian  Journal of  Public Health 2019; 48(3): 552-553. (IF 1,226; WOS, SCOPUS, MEDLINE PMID: 31223585).
 • Samohyl, M., Beno, P., Hirosova, K., Argalasova, L., Jurkovicova, J.: The Economic Burden of Selected Analgesic Drugs Prescription by Dentists in Slovakia (Original Article). Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada (Brazilian Research in Pediatric Dentistry and Integrated Clinic) 2019, 19(1):e4186. ISSN 1519-0501. DOI: http://doi.org/10.4034/PBOCI.2019.191.03.
 • Samohyl, M., Beno, P., Hirosova, K., Argalasova, L., Jurkovicova, J.: Economic Burden of Selected Diagnostic Imaging Methods in Oral Cancer (Short communication). In:  Pesquisa Brasileira em Odontopediatria e Clinica Integrada (Brazilian Research in Pediatric Dentistry and Integrated Clinic) 2018, 18(1):e4174. ISSN 1519-0501. DOI: http://dx.doi.org/10.4034/PBOCI.2018.181.94 
 • Marak, M., Beňo, P.: The Opinions of Persons with Hearing Impairment on the Help of Assistive Devices – Hearing Aids. Clinical Social Work and Health Intervention. Vol. 9, 2018, No 1, p. 60-66. ISSN 2222-386X/Print ISSN 2079-9741/Online. DOI: 10.22359/cswhi_9_1_09
 • Beno, P.,  Samohyl, M.:  The Treated Drug Users in the Slovak Republic. In: Iranian Journal of Public Health. 2017 Sep; Vol. 46 (9): pages 1295-1296.  PMID:  29026797 (IF 0,78).
 • Beňo, P.,  Kaiglová, A., Samohýl, M.: Laboratory methods for diagnostics of HIV infection and HIV-associated neuroinfections. Neuroendocrinology Letters (ISSN  0172-780X) 2017 Jan; 37(8): p. 525-533  (IF 0,918)
 • Beno, P., Krcmery, V., Demitrovicova, A.: Bacteraemia in cancer patients caused by colistin-resistant Gram-negative bacilli after previous exposure to ciprofloxacin and/or colistin  In: Clinical Microbiology and Infection,  Volume: 12  Issue: 5  Pages: 497-498  DOI: 10.1111/j.1469-0691.2006.01364.x  Published: May 2006 (vyše 35 citácií v databáze WoS)
 • Hricak, V., Liska, B., Kovackova, J., Mikusova, J., Fischer, V., Kovacik, ., Karvaj, M., Jurco, R., Ondrusova, A ., Kalavsky, E., Marks, P., Beno, P., Krcmery, V.: Trends in risk factors and etiology of 606 cases of infective endocarditis over 23 years (1984-2006) in Slovakia. In: Journal of Chemotherapy  Volume: 19  Issue: 2  pages: 198-202  Published: Apr 2007 (9 citácií v databáze WoS)
 • Karvaj, M., Beno, P., Fedor-Freybergh, P.G.: Positive effect of flavonoids to cardiovascular and central nervous system. In: Neuroendocrinology Letters (ISSN  0172-780X),  Volume: 28  Pages: 1-3  Supplement: 4  Published: Nov 2007 (16 citácií v databáze WoS)

Príspevok v zahraničnom zborníku

 • Beňo Pavol, Meravý Peter: Development in pharmacotherapy and diagnostics of tuberculosis. Review. In: Tom I. Aspekty biomedyczne (biomedical Aspects). Zdrowie człowieka w ontogenezie – Aspekty biomedyczne i psychospołeczne. Studia badaczy polskich, słowackich i czeskich / Human health in ontogenesis – Biomedical and psychosocial aspects. Studies of Polish, Slovak and Czech researchers. Pod redakcją naukową (editors): Ryszard Plinta, Miron Šramka, Anna Brzek. Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 2020.  ISBN 978-83-7509-405-3. pp: 73-78.

Granty:

 • Projekt KEGA č. 004TTU-4/2022 Študijný program: Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. Začiatok riešenia 2022. Člen riešiteľského kolektívu.
 • Projekt VEGA: 1/0253/09 Kognitívne versus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím. Riešený: 01/2009/ - 12/2012. Člen riešiteľského kolektívu.
 • Projekt KEGA: 002 VŠZaSP-4/2011 Všeobecná  farmakológia a farmakoekonomika pre zdravotnícke odbory. Riešený 2011-2012. Ukončený: január 2013.

 

Kongresy a konferencie  - 27 zahraničných a 50 domácich konferencií

 

Citačné ohlasy - viac ako 140 citácií v zahraničných citačných databázach WOS/ Scopus. Viac ako 60 citácií v domácej citačnej database CibaMed.

 

Členstvá:
Slovenská lekárska spoločnosť,

Redakčná rada časopisu International Journal of Health, New Technologies and Social Work (formerly Zdravotníctvo a sociálna práca / Health and Social Work) – tajomník redakcie a ko-editor časopisu