Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Patrik Sivčo, PhD

E-mail
patrik.sivco@truni.sk

Pôsobí ako odborný asistent na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite v Trnave. Vedie predmety Environmentálne zdravie, Humánna ekológia a cvičenia k predmetu Zdravie pri práci I. a II. V rámci svojho doktorandského štúdia sa zaoberal socio-ekonomickými determinantami úrazov mozgu v Slovenskej republike a Európe. Absolvoval prax na poliklinike v Snine (2014), Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (2015), Štátnej veterinárnej a potravinovej správe so sídlom v Humennom (2015), Fakultnej nemocnici Trnava (2018), stáž na Fakulte medicíny v Sousse (2019) a workshope YLO v Portoroži (2019).

Rok narodenia: 1994
Rok získania PhD.: 2021

Najvýznamnejšie publikácie

PLANČÍKOVÁ, D. et al. 2020. Characteristics and outcome of severe traumatic brain injuries based on occupational status. In European Journal of Trauma and Emergency Surgery [online]. 2020. Dostupné na: <https://doi.org/10.1007/s00068-020-01372-7>. ISSN 1863-9933.

SIVČO, P. et al. 2021. Health policies and health care in Slovakia and Tunisia. In International Journal of Health, New Technologies and Social Work. 2021, roč. 16, č. 2. ISSN 1336-9326.

TAYLOR, M. S. et al. 2020. Seasonal patterns of traumatic brain injury deaths due to traffic-related incidents in the Slovak Republic. In Traffic Injury Prevention [online]. 2020, vol. 21, no. 1. Dostupné na: <https://doi.org/10.1080/15389588.2019.1666981>. ISSN 1538-9588.

Granty

Porovnanie úmrtnosti na traumatické úrazy mozgu medzi domácimi a zahraničnými populáciami v krajinách Európskej štatistickej siete

Socio-ekonomické determinanty úrazov mozgu v Európe