Skočiť na hlavný obsah

Doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD. univ. profesor

E-mail
miriam.slana@truni.sk

Jedocentkou na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej pedagogickej a  výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku zdravotného postihnutia, sociálnej práci v zdravotníctve a dejinám sociálnej práce, vedie sociálno-psychologické výcviky zamerané na sebapoznávanie a komunikáciu, prednáša sociálnu prácu so skupinou. V súčasnosti je hlavnou garantkou študijného programu sociálna práca v zdravotníctve. Je  členkou  Európskeho  výskumného inštitútu sociálnej práce (ERIS, www.evis.osu.cz), kde zastupuje FZaSP TU v Trnave. Pravidelne prednáša na katolíckej univerzite LILLE vo Francúzsku a univerzite v Landshute v Nemecku  na témy súvisiace s vývojom sociálnej práce na Slovensku a so sociálnou prácou s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Ako členka odbornej pracovnej skupiny Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, menovaná Ministrom práce sociálnych vecí a rodiny. Spolupracovala na príprave  Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím Je členkou vedeckých rád a redakčných rád časopisov doma aj v zahraničí. Ako spoluriešiteľka sa výskumne podieľala na viacerých domácich a zahraničných projektoch.

 

Rok získania titulu Mgr.: 1997
Rok získania titulu PhD.: 2000
Rok získania titulu Docent: 2005

Publikácie:

 1. Slaná, M., Hromková, M., Letovancová, K., Vidová, K.: Everything has changed. Reflection of parenting children with Duchenne muscular dystrophy.  In: Pensée plurielle ISSN: 1376-0963  (2018). Roč. 48, č. 2, ISBN  9782807392359. 79 Page 133 à 143  SCOPUS
 2. Dobríková, P., Predáčová, S., Slaná, M., Slaný, J.:  Early intervention in type 1 diabetes melitus patients according to metabolic compensation and use of instrumental social support. Včasná intervencia pri ochorení diabetes mellitus 1. typu z hľadiska úrovne metebolickej kompenzácie a využívania inštrumentálnej sociálnej opory. Sociálno-psychologické dôsledky včasnej intervencie u detí s diabetes mellitus 1. typu. In: Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 73, č. 1 (2018), s. 32-39. SCOPUS
 3. Dobríková, P., Stachurová. D., Slaná, M., Littlechild, B.: The quality of life of hospitalized and outpatient oncological patients [print] In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Vol. 20, no. 1 (2018), p. e57-e62. SCOPUS. 
 4. Slaná, M., Hromková, M., Molnárová Letovancová, K.: Včasná intervencia [print]: vývoj, súčasný stav a teoretické východiská /; [rec. Eva Mydlíková, Barbora Kováčová, Adéla Mojžíšová]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. - 198 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0084-3. –
 5. Slaný, J., Slaná, M., Tomiczek, V.: Emoční a psychosociální situace dítěte s těžkým postižením a jeho rodiny = Emotional and psychosocial situation of the child with serious handicap and his family.  In: Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 72, č. 6 (2017), 372-376. SCOPUS

 

Publikácie posledných 5 rokov:

 1. Miriam Slaná: Evaluácia včasnej intervencie. In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. - Ružomberok: Verbum, 2018. - ISBN 978-80-561-0563-4. - S. 42-49.
 2. Hromková, M., Slaná, M., Molnárová Letovancová, K.:  Život rodín detí s muskulárnou dystrofiou typu Duchenne / In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2018. - Ružomberok: Verbum, 2018. - ISBN 978-80-561-0563-4. - S. 128-138.
 3. Miriam Slaná: Evaluation of early childhood intervention = Stanovlenie rannej intervencii detej / In: Sociaľno-gumanitarnye nauki i praktiki v XXI veke. - Joškar-Ola: Ministerstvo obrazovanija i nauki rossijskoj federacii Povolžskij gosudarstvennjaj technologičeskij univerzitet fakultet sociaľňich technologij Pgtu, 2018. - ISBN 978-5-906541-21-5. - S. 103-105.
 4. Molnárová Letovancová, K.,  Hromková, M., Slaná, M.:  Evaluácia včasnej intervencie [print]: zborník z konferencie: IV. ročník medzinárodnej vedecko - odbornej konferencie Res Socialis / editorky. - 1. vyd. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2018. - 31 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0109-3.
 5. Molnárová Letovancová, K.,  Hromková, M., Slaná, M.:  Faktory ovplyvňujúce kvalitu života rodičov dieťaťa s DMO. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok (2018). ISSN1336 – 2232. Roč. 17. č. 4, str. 63-69.
 6. Hromková, M., Slaná, M, Molnárová Letovancová, K.: Reflektovanie zmien života rodín detí s muskulárnou dystrofiou typu Duchenne očami samotných rodičov.  In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae In Ružomberok.
 7. Botek, O., Slaná, M.: Generation 50+ and 60+ in Slovakia /.
  In: Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of the Changes after the Fall of Communism. - Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. - ISBN 978-963-318-645-9. - S. 65-102.
 8. Hromková, M., Slaná, M., Molnárová Letovancová, K,:  Potreby rodín s deťmi so zdravotným postihnutím = The Needs of Families with Children with Disabilities.
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 1336-2232. - Roč. 16., č. 5 (2017), s. 85-98.
 9. Slaná, M., Molnárová Letovancová, K., Hromková, M.: Historický náčrt vývoja včasnej starostlivosti v podmienkach Slovenska / In: Revue sociálnych služieb. - ISSN 1338-1075. - Roč. 9, č. 2 (2017), s. 40-54.
 10. Molnárová Letovancová, K., Hromková, M., Slaná, M.: Emotional burden of parents of child with juvenile idiopatic artritis . In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2017. - ISBN 978-80-568-0061-4. - CD-ROM; S. 93-100.
 11. Vidová, K., Slaná, M., Hromková, M.: Otázky odbornej prípravy sociálnych pracovníkov so zameraním na problematiku rodičovstva ľudí so zdravotným postihnutím / In: Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. - ISBN 978-80-7421-121-8. - S. 370-377.
 12.  Schneiderová, K., Madunová, A., Slaná, M., Hromková, M.: Letný tábor pre rodiny s deťmi s muskulárnou dystrofiou ako špecifická sociálna služba. In: Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí. - Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. - ISBN 978-80-7421-121-8. - S. 528-532.
 13. Slaná, M., Hromková, M., Molnárová Letovancová, K., Slaný, J.,  Schneiderová, K.:   Životná realita rodín detí s muskulárnou dystrofiou typu Duchenne In: Res socialis 2016. - Trnava: Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-568-0001-0. - S. 83-90.
 14. Slaná, M., Vidová, K.: Špecifická forma sociálnej práce s rodinou s dieťaťom s muskulárnou dystrofiou typu Duchenne = The specific form of social work with families with children with Duchenne muscular dystrophy In: Svetový deň sociálnej práce III.. - Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius, 2017. - ISBN 978-80-8167-062-6. - CD-ROM; S. 35-38.
 15. Ondrej Botek, Miriam Slaná et al : Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of the Changes after the Fall of Communism / Chief Editor: Imre Semsei; Editors:. - 1. - Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. - 134 s. - ISBN 978-963-318-645-9.
 16. Slaná, M., Hromková, M.,  Letovancová, K. (eds.): Res socialis 2016 [elektronický zdroj]: včasná intervencia - raná péče - early intervention: zborník príspevkov z konferencie; [rec. P. Dobríková, E. Mydlíková]. - 1. vyd. - Trnava: Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - 1 CD-ROM; [206 s.]. - ISBN 978-80-568-0001-0.
 17. Slaná, M. Skupinová sociálna práca = Social Group Work In: Vademecum sociálnej práce. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 978-80-8152-483-7. - S. 105-106.
 18. Slaná, M.: Skupina = Group In: Vademecum sociálnej práce. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 978-80-8152-483-7. - S. 104-105.
 19. 19.      Slaná, M., Dobríková, P., Hromková, M., Letovancová, K.: Social work in hospitals in Slovakia : current working conditions and difficulties in the view of the professionals / In: Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Sociologie şi Asistenţă Socială. - ISSN 2065-3131. - Vol. 9, No 1 (2016), s. 81-98.
 20. Hromková, M., Slaná, M.,  Vaverčáková, M., Bues, M.: Satisfaction with social services through the eyes of clients / In: Zeitschrift für interdisziplinäre ökonomische Forschung. - ISSN 2196-4688. - No. 2 (2016), s. 117-120.
 21. Slaná, M., Hromková, M.: Client centered planning in the process of deinstitutionalization of social services / In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8082-983-4. - CD ROM, S. 103-109.
 22. Hromková, M., Slaná, M., Keketiová, J.: Quality of social services in selected social care services in Trenčín municipality / In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8082-983-4. - CD ROM, S. 65-70.  
 23. Kováčová, B., Slaná, M., Šaškievičová, S.: Analýza ergoterapeutických zamestnávaní počas včasnej intervencie s deťmi s rizikovým vývinom = The analysis of occupations in ergotherapy during early childhood intervention with children with risk development / In: Vedecké práce KSSaP 2016. - Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-802-8. - CD ROM, S. 400-410.
 24. Slaný, J.,  Slaná, M.,  Hromková, M., Molnárová Letovancová, K.,  Levická, J., Strýčková, D., Uhnáková, D., Schneiderová, K.: Súčasný stav v oblasti služby včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. In: Preventívna pediatria I. - Kysucké Nové Mesto: Pamida International, 2016. - ISBN 978-80-89589-13-5. - S. 93-98.  
 25. Jaroslav Slaný, Miriam Slaná: Vážná nemoc dítěte a jeho rodina In: Festival kazuistik. - Zlín: B/P/P Bořek Procházka, 2015. - ISBN 978-80-87735-17-6. - S. 33.
 26. Slaný, J., Slaná, M.,  Hromková, M.: Prenatální dítě - etický, medicínský, společenský kontext / In: Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 71, S1 (2016), s. 36.
 27. Slaná, M., Hromková, M.,  Letovancová, K, Slaný, J.:  Real life experiences of parents of children with duchenne muscular dystrophy - findings from the pilot study /In: Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 71, S1 (2016), S. 50.
 28. Slaná, M., Hromková, M., Letovancová. K.: Social Problems from the Inside : Participatory Research and Practice Development / m In: Participatory social work. - Łódź: Uniwersytet Łódzki - Department of social pedagogy, 2016. - ISBN 978-83-227-4624-3. - S. 24.
 29. Hromková, M., Slaný, J.,  Bánovčinová, A., Slaná, M., Botek, O., Kovalčíková, N., Molnárová Letovancová, K.,  Levická, J., Strýčková, D., Uhnáková, D., Schneiderová, K.: Služba včasnej intervencie v podmienkach Slovenska / Michaela Hromková et al.
  In: Česko-slovenská pediatrie. - ISSN 0069-2328. - Roč. 71, S1 (2016), s. 43-44.
 30. Vidová, K., Slaná, M.: Physical disability and its effects on the marital relationship / In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8082-862-2. - CD-ROM; S. 181-186.
 31. Kovalčíková, N., Slaná, M., Levická, J.: Sociálna práca v zdravotníctve / In: Identita slovenskej sociálnej práce. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. - ISBN 978-80-8082-872-1. - S. 146-184.
 32. Slaný, J., Slaná, M., Hromková, M., Letovancová, K.: Súčasný stav v oblasti služby včasnej intervencie v podmienkach Slovenska / Jaroslav In: Revue sociálnych služieb. - ISSN 1338-1075. - Roč. 7, č. 2 (2015), s. 30-38.
 33. Vidová, K., Slaná, M.: Telesné postihnutie v manželskom vzťahu / In: Sexualita a postihnutie. - Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015. - ISBN 978-80-555-1488-8. - S. 185-202 [0,85 AH].
 34. Slaná, M.,  Hromková, M.,  Letovancová, K.: Reflexia sociálnej práce v nemocničnom prostredí / In: Res socialis 2015. - Trnava: Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. - ISBN 978-80-8082-939-1. - S. 147-154.
 35. Slaná, M, Hromková, M., Vidová, K.: Case manažment v hospicovej a paliatívnej starostlivosti / In: Paliatívna medicína a liečba bolesti. - ISSN 1337-6896. - Roč. 8, Suplement S3e (2015), s. 12-15.
 36. Jaroslav Slaný, Miriam Slaná. Rodina a chronicky nemocné dítě . In: Rodina - výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie. - Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2014. - ISBN 978-80-8132-107-8. - S. 214-220.
 37. Hromková, M., Slaná, M.: Štandardizácia kvality sociálnych služieb v Slovenskej republike a vybrané problémy zariadenia sociálnych služieb v procese prípravy na štandardizáciu /In: Revue sociálnych služieb. - ISSN 1338-1075. - Roč. VI., č. 1 (2014), S. 46-61.
 38. Klaudia Vidová, Miriam Slaná. Muscular Dystropy´s Effects on Partner Relationship / In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-799-1. - S. 286-292.
 39. Kovalčíková, N., Pavelek, L., Slaná, M., Žáková, M.: Selected findings from the research on identity perception of hospital social workers in Slovakia In: Social Work Identity in Europe an Academic and Professional Debate. - Trnava: Trnava University in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8082-776-2. - CD-ROM; S. 55-59.
 40. Michaela Hromková, Miriam Slaná. Selected problems of institutional care service in the process of measuring quality of social services /. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2014. - ISBN 978-80-8082-799-1. - CD-ROM; S. 184-191.
 41. Botek, O., Kállay,  A., Pavelek, L., Slaná, M:  Transformation of society, social policy and social work in Slovakia. In: ERIS web journal. - ISSN 1804-0454. - Vol. 5, Issue 1 (2014), S. 29-39.
 42. Hromková, M., Letovancová, K., Slaná, M., Polakovičová, Z.: Systematické vzdelávanie pracovníkov v organizácii na podklade výskumných zistení / In: Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania. - Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, Inštitút ekonomických vied EF UMB, 2014. - ISBN 978-80-557-0748-8. - CD-ROM; [7 s.].
 43. Kállay, A.,  O´Mullane, M.,  Kállayová, D.,  Bražinová, A.,  Ilievová, Ľ., Slaná, M., Zelinková, V.: GENOVATE - Identity on academic level: Social Work Identity in Europe an Academic and Professional Debate. - Trnava: Trnava University in Trnava, 2014. - ISBN 978-80-8082-776-2. - CD-ROM; S. 29-33.
 44. Kovalčíková, N., Pavelek, L., Slaná, M., Žáková, M.: Professional Identity Perception of Hospital Social Workers in Slovakia. In: ERIS web journal. - ISSN 1804-0454. - online; Vol. 5, Issue 2 (2014), s. 15-24 [0,75 AH].
 45. Slaný, J., Slaná, M.:  Chronicky nemocné dítě a emoce / In: Emoce v medicíně II a III. - Praha: Mladá fronta, 2014. - ISBN 978-80-204-3340-4. - S. 41-46.
 46. Klaudia Vidová, Miriam Slaná: Partner relationships of women with muscular dystrophy with men without disability: a qualitative pilot study / In: MMK 2014. - Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8. - S. 2344-2350.
 47. Levická, J., Levická, K., Slaná, M., Hromková, M.: Sociálne služby : vývoj, súčasný stav a možnosti merania ich kvality / 1. vyd.]. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2013. - 101 s.; [6,5 AH]. - ISBN 978-80-8082-738-0.
 48. Zelinková, V., Nemčovská, E.,  Sklenárová, Z., Kállay, A., Kállayová, D., Bražinová, A.,  Slaná, M.: Influence of selected factors on alcohol drinking among children in Slovakia during the academic year 2009/10 / In: Evidence as a basis for well-being and health. - Trnava: Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2013. - ISBN 978-80-8082-730-4. - S. 33.  
 49. Hromková, M., Slaná, M., Keketiová, J.  The changing role of citizens (people with disabilities) in social services in Slovakia after World War II till present /.
  In: Zeitschrift für interdisziplinäre ökonomische Forschung. - ISSN 2196-4688. - Erster Band, Heft 2 (2013), S. 103-107.
 50. Žáková, M., Kovalčíková, N., Slaná, M.: Špecifiká vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Sociálna práca v zdravotníctve / In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. - ISBN 978-80-7435-359-8. - S. 97-104.
 51. Kállay, A.,  O´Mullane, M.,  Kállayová, D.,  Bražinová, A.,  Ilievová, Ľ., Slaná, M., Zelinková, V.: GENOVATE - Identity on academic level / In: Social Work Identity in Europe an Academic and Professional Debate. - Trnava: Trnava University in Trnava, 2013. - ISBN 978-80-8082-729-8. - S. 9.
 52. Theoretical backgrounds of evaluation of social services in Slovak Republic 2013 / Michaela Hromková et al. In: Interdisciplinary Management Research IX. - Opatija: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 2013. - ISBN 978-953-253-117-6. - ISSN 1847-0408. - CD-ROM; S. 563-573. WOS
 53. Zelinková, V., Nemčovská, E.,  Sklenárová, Z., Kállay, A., Kállayová, D., Bražinová, A.,  Slaná, M.: Impact of family level factors on alcohol drinking in primary school children / Veronika Rehorčíková et al. In: Central European Journal of Public Health. - ISSN 1210-7778. - Vol. 21, Issue 4 (2013), S. 202-206. CCC   
 54. Kállay, A., Slaná, M.,  Botek, O.,  Vereš, M.,  Pavelek, L.: Social Inclusion in Connection with Civil Society / Andrej Kállay et al. In: ERIS web journal. - ISSN 1804-0454. - online; Vol. 4, Issue 2 (2013), S. 16-26.
 55. Social Work Identity in Europe an Academic and Professional Debate: Book of Abstracts / Editors: Miriam Slaná, Andrej Kállay, Michaela Hromková; [rew. O. Chytil, L. Bučko]. - [1th Edition]. - Trnava: Trnava University in Trnava, 2013. - 15 s. - ISBN 978-80-8082-729-8.
 56. Michaela Hromková, Miriam Slaná. Kvalita sociálnych služieb a spôsoby jej hodnotenia v podmienkach Slovenskej republiky / In: I. Vyšehradské stretnutie. - Nitra: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre, 2013. - ISBN 978-80-558-0463-7. - CD-ROM; S. 224-232; [0,57 AH].
 57. Kállay, A.,  O´Mullane, M.,  Kállayová, D.,  Bražinová, A.,  Ilievová, Ľ., Slaná, M., Zelinková, V.:  Gender equality as a part of well-being in academic space - GENOVATE /  In: Evidence as a basis for well-being and health. - Trnava: Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2013. - ISBN 978-80-8082-730-4. - S. 15.
 58. Slaná, M.,  Žáková, M.,  Kovalčíková, N.,  Pavelek, L.: Identity perception of hospital social workers in Slovak Republic (pilot study) In: Social Work Identity in Europe an Academic and Professional Debate. - Trnava: Trnava University in Trnava, 2013. - ISBN 978-80-8082-729-8. - S. 13.  
 59. Miriam Slaná, Michaela Hromková : Teoretické koncepty evaluácie sociálnych služieb / In: Evalvácia sociálnych služieb. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8082-758-8. - CD-ROM; S. 146-152 [0,6 AH].
 60. Michaela Hromková, Miriam Slaná: Needs assessment and its possible use in evaluation of social services / In: Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8082-725-0. - CD-ROM; S. 164-172.
 61. Slaná, M., Hromková, M., Traegerová, K.: Vývoj sociálnych služieb v oblasti starostlivosti o psychiatrických pacientov / In: Evalvácia sociálnych služieb. - Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8082-758-8. - CD-ROM; S. 136-145 [1 AH].

 

Granty – projekty:

 • APVV-14-0646 – „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. Trvanie projektu: 2015-2019. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. Hlavný riešiteľ: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., www.minedu.sk. (spoluriešiteľ)
 • APVV-0524-12 – „Identita sociálnej práce v podmienkach Slovenska“. Trvanie projektu: 1.10.2013 – 30.9.2017. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., www.minedu.sk. (spoluriešiteľ)
 • IMASS II -  „Improving Assistance in Inclusive Educational Settings“.  Development and Evaluation of web-based knowledge-boxes for further development of inclusive competences of paraprofessionals. Hlavný riešiteľ: University in Graz. (spoluriešiteľ)
 • V4 projekt -  „Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of the Changes after the Fall of Communism“. Trvanie projektu:2015-2016. (spoluriešiteľ)
 • Genovate SiS. 2012. 2.1.1 – 1 „Transforming organisational culture for gender equality in research and innovation“. Trvanie projektu: 2013-2017. Zodpovedný riešiteľ:  Monica O´Mullane, (teraz  Alexandra Bražinová). http://cordis.europa.eu/projects/rcn/106726_en.html. (spoluriešiteľ)
 • VEGA projekt č. 1/0957/11 – „Evalvácia sociálnych služieb“. Trvanie projektu: 2010-2013. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., www.minedu.sk. (spoluriešiteľ)
 • RVU – „Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania”. Projekt Ministerstva školstva SR financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, ITMS kód projektu 26110230029. Trvanie projektu: 2010-2014.  http://crp.gov.sk/rozvoj-virtualnej-univerzity-tvorba-a-inovacia-studijnych-programov-s-vyuzitim-modernych-foriem-vzdelavania/. (spoluriešiteľ)