Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Michaela Machajová, PhD., MPH

E-mail
michaela.machajova@truni.sk

pôsobí ako zástupkyňa vedúcej katedry verejného zdravotníctva a spolupodieľa sa na riadení a organizácii štúdia verejného zdravotníctva na katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite v Trnave. Svoje profesionálne zameranie sústreďuje na oblasť hodnotenia zdravotných rizík, preventívneho pracovného lekárstva, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, determinantov zdravia a pracovnej zdravotnej služby. Zároveň sa aktívne zúčastňuje výučby predmetov, ktoré s týmito oblasťami súvisia. Má praktické skúsenosti z oblasti objektivizácie rizikových faktorov životného a pracovného prostredia a zabezpečovania Pracovnej zdravotnej služby, ktoré využíva v práci Konzultanta Pracovných zdravotných služieb. V roku 2016 získala špecializáciu v špecializačnom programe Zdravie pri práci. Bola hlavnou koordinátorkou medzinárodných projektov EÚ za Slovenskú republiku (ACTION-FOR-HEALTH a e-Roma Resource) a členom riešiteľského kolektívu v medzinárodnom projekte FINALLY.

Významnú časť svojho PhD. štúdia absolvovala na vedeckovýskumnom pobyte na Parmskej univerzite v Taliansku, ktorý bol zameraný na testovanie nových neinvazívnych metód v diagnostike respiračných ochorení. V tejto téme pokračovala aj po návrate na Slovensko a začlenila sa do pracovnej skupiny 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, s ktorou realizovala výskum zameraný na odber EBC u pracovníkov  výroby titánovej beloby  a železitých pigmentov, kde svoje poznatky o používaní neinvazívnych metód v diagnostike respiračných ochorení prehĺbila. Každoročne sa zúčastňuje viacerých domácich alebo medzinárodných zahraničných konferencií s aktívnou účasťou. V súčasnosti koordinuje udržateľnosť vytvorenej platformy slúžiacej na vyhľadávanie, používanie, zdieľanie a rozširovanie si obzorov v problematike úspešnej integrácie Rómov v rámci medzinárodného projektu „e-Roma Resource“. V neposlednom rade je aktívnou členkou Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov.

Rok získania PhD.: 2012
Rok získania špecializácie Zdravie pri práci: 2016

 

Najvýznamnejšie publikácie

Markers of oxidative damage of nucleic acids and proteins among workers exposed to TiO2 (nano) particles / D. Pelclová et al.
In: Occupational and Environmental Medicine. - ISSN 1351-0711. - Vol. 73, Issue 2 (2016), s. 110-118.

Klinická medicína v praxi = Clinical Medicine in Practice : zborník vedeckých prác / zost. Alexandra Šimková - Benedikovičová, Alžbeta - Nemčovská, Eva - Jurga, Ľudovít Milan - Machajová, Michaela - Fernezová, Mária - Brňová, Jaroslava - Maniková, Katarína ; [rec. B. Chmelík, Š. Kopecký, V. Rusnáková]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra verejného zdravotníctva, 2013. - 1 CD-ROM, 263 s. - ISBN 978-80-8082-741-0.

Problems of professional exposure to man-made mineral fibres in Factory focused on production and process glass fibres / Michaela Machajová, Petra Gergelová.
In: Health and Quality of Life. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-8082-274-3. - S. 96-103.

Early Detection of Airway Inflammation Biomarkers in Indoor Swimming Pools Workers / Machajová, M. et al.
In: Evidence as a basis for well-being and health. - Trnava : Faculty of Health Sciences and Social Work, Trnava University, 2013. - ISBN 978-80-8082-730-4. - S. 18.

Energy expenditure assessment in workers producing steel pipes and profiles / Machajová, M., Nagyová, J.
In: Global issues facing humanity within health and social well being. - Trnava : Faculty of Health Care and Social Work, Trnava University, 2012. - ISBN 978-80-8082-547-8. - S. 42.

 

Granty – projekty

  • Medzinárodný projekt ACTION-FOR-HEALTH - financovaný Európskou komisiou (DG Sanco) je výsledkom spolupráce 10 krajín EÚ - Slovinska (koordinátor), Slovenska (TU FZaSP), Maďarska, Chorvátska, Veľkej Británie, Holandska, Bulharska, Estónska, Litvy, a Španielska. Projekt trval dva roky, od augusta 2012 do augusta 2014.
  • Medzinárodný projekt e-Roma Resource – spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme) Európskej Únie. Projekt trval od januára 2014 do decembra 2015.
  • Medzinárodný Grundtvig multilaterálny projekt FINALLY – Finančná gramotnosť u Rómov – spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme) Európskej Únie. Projekt trval od novembra 2012 – do októbra 2015.