Skočiť na hlavný obsah

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. MPH

E-mail
martina.horvathova@truni.sk

pôsobí ako vedúca Katedry Laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a ako vedeckovýskumný pracovník na Oddelení radiačnej hygieny  na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Vyučuje predmety biofyzika, nukleárna medicína a ochrana pred ionizujúcim žiarením. Zameriava sa najmä na monitorovanie radiačnej záťaže obyvateľstva pri lekárskych vyšetreniach, programy zabezpečenia kvality na rádiologických pracoviskách, hodnotenie rizika spojeného s lekárskymi expozíciami.  Je členom Komisie MZSR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne a predsedom Dočasnej pracovnej skupiny  zameranej na zabezpečenie kvality na mamografických pracoviskách. 

Rok narodenia: 1974
Rok získania PhD. : 2000
Rok získania doc.:  2006

Najvýznamnejšie publikácie

  1. Bárdyová,Z., Horváthová,M., Nikodemová, D.: Estimation of diagnostic reference levels for CT coronarography in Slovakia. In: Radiation Protection Dosimetry. - ISSN 0144-8420.; s. 1-7.
  2. Horváthová,M., Nikodemová,D.: Klinický audit ako prostriedok kontinuálneho zlepšovania kvality v rádiológii . In: Slovenská rádiológia. - ISSN 1335-0625. - Roč. 23, č. 1 (2016), s. 27-30.
  3. Bárdyová,Z., Horváthová,M., Nikodemová, D.: Compare the differences in exposure CCTA on station in Trnava at the time of station innovation.In: MMK 2014. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. - ISBN 978-80-87952-07-8. - CD-ROM; S. 3672-3678.
  4. Gbelcová,L., Nikodemová, D., Horváthová, M... Dose reduction using bismuth shielding during paediatric CT examinations in Slovakia . In: Radiation Protection Dosimetry. - ISSN 0144-8420. - Vol. 147, Issue 1-2 (2011), s. 160-163.
  5. Horváthová, M.: Zabezpečenie kvality na rádiologických pracoviskách. 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Oliva, 2006. - 75 s. - (ProSocio). - ISBN 80-969454-1-6.
  6. Nikodemová, D.,Horváthová, M., Šalát, D.:. Implementation of QA and QC standards in radiology in Slovakia In: Implementation of QA and QC standards in radiology in Slovakia. - ISSN 0144-B420. - roč. 117, č. 1-3 (2005), s. 274-276.
  7. Horváthová, M., Nikodemová,D.: Quality assurance programme at Slovak mammography departments In: Ninth National Conference on Biomedical Physics and Engineering with international participation. Sofia : Bulgarian society of biomedical physics and engineering, 2004. - S. 61-65.