Skočiť na hlavný obsah

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc.

E-mail
martin.rusnak@truni.sk

Lekár, s profesionálnym zameraním na zdravie verejnosti, verejné zdravotníctvo, kvalitu zdravotnej a zdravotníckej starostlivosti, výskum zdravotníckych systémov, zdravotnícku a medicínsku informatiku a štatistiku, modelovanie, manažment projektov, zdravotnícke a nemocničné informačné systémy.  Pedagogicky činný na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Medzinárodne činný ako expert ECDC, hosťujúci profesor na Univerzite Scranton, USA a Lekárskej fakulte Univerzity v Novom Sade. Učí najmä témy z oblasti zdravotnej politiky, organizácie služieb pre zdravie, epidemiológie, bio a zdravotníckej štatistiky. Publikoval ako autor alebo spoluautor 130 vedeckých článkov v najmä zahraničných časopisoch, z toho 30 v časopisoch excerptovaných v Current Contents a jeden uverejnený v Nature Review of Neurology. Pripravil ako spoluautor rukopis vedeckej monografie na tému Štatistika zdravia. Učebnica bioštatistiky, kde bol spoluautorom bola preložený do srbského jazyka a vydaná v Srbsku. Vedie PhD prípravu domácich i zahraničných študentov. Prostredníctvom projektov IPA (EUROAID), MATRA (Holandsko), projekty kvality starostlivosti o pacienta s ťažkým úrazom mozgu  (EU 7th a 5th Framework Program Jubilaeum Fund, Rakúsko)) projekty Európskej únie (EUROAID), 2 US AID projekty na Slovensku, projekty podporené Open Society Institute in U.S., Albert Schweitzer Institute for the Humanities, konzultácie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) v Ženeve, 12 rokov spolupráce s International Institute of Applied System Analysis (IIASA) v Rakúsku. V súčasnosti je zodpovedným riešiteľom KEGA projektu Propedeutika epidemiológie a projektu 7.RP pre vedu CENTER-TBI. Je nositeľom zlatej medaily Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.

 

Rok narodenia: 1951
Rok získania CSc.(PhD): 1981
Rok získania titulu doc.: 1996
Rok získania titulu  prof.: 2008

 

Vybrané publikácie

W.Morgenstern, E.Chigan, R.Prokhorskas, M.Rusnak, G.Schettler (eds): Models of Noncommunicable Diseases: Health Status and Health Service Requirements. Springer-Verlag, Heidelberg, 1992, 184 pp.

Aspden,P., Mayhew,L., Rusnak,M.: DRAM: A Model of Health Care Resource Allocation in Czechoslovakia. OMEGA, 9, 5, 1981, p.509-518

Michalková,D., Černay, J., Rusnák, M.: The incidence of childhood diabetes mellitus type I in Slovakia. Diabetologia, 35, 1992, s.A131

Rusnak, M., Janciak, I., Majdan, M., Wilbacher, I., Mauritz, W. (2007). "Severe traumatic brain injury in Austria I: introduction to the study." Wien Klin Wochenschr 119(1-2): 23-28.

Rusnak, M., Janciak, I., Majdan, M., Wilbacher, I., Mauritz, W. (2007). "Severe traumatic brain injury in Austria VI: Effects of guideline-based management." Wiener Klinische Wochenschrift 119(1-2): 64-71.

Rusnák M, et al. (2010). Bioštatistika pre študentov verejného zdravotníctva. Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis, Vydavateľstvo Trnavskej univerzity.

Rusnak, M. (2013). "Traumatic brain injury: Giving voice to a silent epidemic." Nat Rev Neurol 9(4): 186-187.

Predrag Đurić, S. I., Martin Rusnák, (2013). "Influence of on-job training on quality of infectious disease surveillance. (Wpływ dokształcania zawodowego na jakość nadzoru nad chorobami zakaźnymi)." Journal of Ecology and Health 17(1): 33-37.

Rusnák, M., et al. (2013). Štatistika zdravia. Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis.

Benedikovičová, A. and M. Rusnák (2014). Aktuálny prehľad záväzných právnych predpisov v zdravotníctve a vo verejnom zdravotníctve. Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied.

Rusnak, M. and V. Rusnakova (2015). Proposal- Evaluation of the MedISys Aggregator. Trnava, Slovakia, The HEALTHNET Consortium s.r.o.

Rusnák, M. (2016). "Od verejného zdravotníctva k novému zdraviu verejnosti. From public health to new public health." Lek Obz 65(10): 351-351.

Blazinska, L., et al. (2017). "Legislation impact to sick leave in Slovakia." International Journal of Workplace Health Management 10(3).

Rusnak, M., et al. (2017). "Introduction of the European Union case definitions to primary care physicians has improved the quality of communicable diseases notification in Tuzla,

Bosnia and Herzegovina (Original research). ." SEEJPH VIII(1): 1-9

Teplan, M., Bajla,I,, et al. (2017). "Feature Clustering of Intracranial Pressure Time-Series for an Alarm Function Estimation in Traumatic Brain Injury." Physiol. Meas., at press.

Gaynor, M., Noblin, A., Rusnák, M., Rusnáková, V., & Yu, F. (2018). Information Technology for Healthcare. In M. A. Counte, B. Ramirez, D. J. J. West, & W. Aaronson (Eds.), The Global Healthcare Manager: Competencies, Concepts, and Skills (pp. 123–164). Health Administration Press.

Rusnák, M., Rusnáková, V., Príkazský, V., & Kvetoslava Kotrbová. (2018). Propedeutika epidemiológie (M. Rusnák, V. Rusnáková, V. Príkazský, & Kvetoslava Kotrbová (eds.); 1st ed.). Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA.

 

Granty

  • Grant KEGA –006TTU-4/2016  Január 2016- December  2018
  • Propedeutika epidemiológie – zodpovedný riešiteľ a spoluautor
  • Grant KEGA -, 011TTU-4/2014- 2015 -  Monografia Štatistika zdravia v stratégiách rozvoja zdravia zodpovedný riešiteľ a spoluautor
  • CENTER – TBI, WP 14 člen tímu riešiteľov
  • Expert pre ECDC Stockholm -  on contract basis.  Projekt zameraný na štandardy a zber informácií  pre surveillance infekčných ochorení   2015, 2013, 2012
  • Technical Assistance for Development of A Continuous Quality Improvement (CQI) Programme and Establishment of A Clinical Governance System for the Saint Lucia Health Sector. EuropeAid/132633/C/SER/multi
  • Evaluation of the MediSys aggregator. ECDC Stockholm funded project ECDC  SRS-2015-OUT-1103-DCLiGr