Skočiť na hlavný obsah

doc. Ing. Kačmariková Margaréta, PhD., MPH

E-mail
margareta.kacmarikova@truni.sk

ako vysokoškolský pedagóg pracuje na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce  Trnavskej univerzity v Trnave viac ako 15 rokov. Od 1. júla 2013, je vedúcou katedry Verejného zdravotníctva. Koordinuje všetky činnosti spojené s organizačným a vzdelávacím procesom na katedre. Zameriava sa najmä na problematiku výživy, zdravého životného štýlu a celým radom podpory zdravia pre hygienu detí a mládeže. Je členkou vedeckej rady FzaSP TU, členkou   komisie záverečných doktorandských prác,  skúšobnej komisie pre štátne záverečné magisterské a bakalárske skúšky v oblasti verejného zdravotníctva. Je posudzovateľkou projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA).

Rok ukončenia VŠ: 1986
Rok získania PhD.: 2003
Rok získania Doc.:2006

Vybrané publikácie

Legislation impact on sick leave in Slovakia / Lucia Blažinská, Martin Rusnák, Margaréta Kačmáriková. In: International Journal of Workplace Health Management. - ISSN 1753-8351. - Vol. 10, Issue 3 (2017), s. 182-191.. - Spôsob prístupu: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJWHM-11-2016-0085

Vakcináciou preventabilné ochorenia – stále záťaž pre krajiny strednej Európy? / Lucia Blažinská, Martin Rusnák, Margaréta Kačmáriková. In: Lekársky obzor. 2017. - ISSN 0457-4214. - Roč. 65, č. 10 (2016), s. 352-359. Spôsob prístupu: http://www.lekarsky.herba.sk/lekarsky-obzor-10-2016/lekarsky-obzor-10-2016-obsah-casopis

Ochorenia preventabilné vakcináciou - stále záťaž pre krajiny strednej Európy? / Lucia Blažinská, Martin Rusnák, Margaréta Kačmáriková. In: VIII. Slovenský vakcinologický kongres. - Bratislava : A-medi management, 2017. - ISBN 978-80-89797-18-9. - S. 25-26.

Poruchy príjmu potravy na psychogénnom základe u študentov / Kačmariková Margaréta, Šarišská Eliška, 2016. In: Ružomberské zdravotnícke dni 2016 - XI. ročník : zborník z medzinárodnej konferencie / Vladimír Littva et al. (eds.) ; [rec. M. Kopáčiková, Z. Hudáková et al.]. - 1. vyd. - Ružomberok : VERBUM, 2016. - ISBN 978-80-561-0402-6. - CD-ROM; S. 41-49

Prevalence, risk factors and prevention of poor posture in children and adolescents / Rechtoríková Veronika, Kačmariková Margaréta, Rafajdus Michal, 2016. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13511.pdf. In: Sprachkompetenz in der Wissenschaft [elektronický zdroj] = Language Competence in the Science : zborník vedeckých prác / Jana Keketiová (Ed.) ; [rec. Th. Eidenmüller, Michaela Hromková]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8082-983-4. - CD ROM, S. 91-96

 

Projekty

  • Projekt Trnavskej Univerzity v kontexte s Národným programom prevencie obezity, 2008, Analýza stravovacích návykov študentov a zamestnancov
  • Medzinárodný projekt e-Roma Resource – spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme) Európskej Únie. Projekt trval od januára 2014 do decembra 2015.
  • Projekt  SH-CAPAC, 2015 Všeobecným cieľom projektu SH-CAPAC s názvom „Podpora zdravotnej koordinácie, hodnotenie, plánovanie, dostupnosť k zdravotnej starostlivosti a budovanie kapacít v členských štátoch pod určitým migračným tlakom“, bola podpora členských štátov EÚ, ktoré sú pod určitým migračným tlakom v ich odozve na výzvy súvisiace so zdravím