Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Katarína Pinčáková, PhD.

pôsobí ako odborný asistent na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a ako zdravotnícky laborant na Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice Trnava. Vyučuje predmety Hematológia a transfuziológia, Vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii a Transfúzna služba. Podieľa sa i na koordinácii Odbornej laboratórnej praxe študentov a zabezpečovaní webovej stránky katedry. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava najmä na oblasť hemostazeológie, pričom v tomto smere úzko spolupracuje s Neurologickou klinikou Fakultnej nemocnice Trnava a SZU. V centre jej pozornosti sú predovšetkým pacienti s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou.

Rok narodenia:  1993
Rok získania PhD.:  2022

Najvýznamnejšie publikácie:

  1. PINČÁKOVÁ, K. – KRASTEV. G. – HARING. J. et al. 2022. Low Lymphocyte-to-Monocyte Ratio as a Possible Predictor of an Unfavourable Clinical Outcome in Patients with Acute Ischemic Stroke after Mechanical Thrombectomy. In Stroke Research and Treatment. ISSN 2090-8105, 2022, vol. 2, Article ID 9243080, p. 1–9.
  2. PINČÁKOVÁ, K – BOŠÁK. V. – KRASTEV. G. 2021. Súčasné možnosti hodnotenia účinnosti protidoštičkových liečiv. In Neurológia. ISSN 1336-8621, 2021, roč. 16, č. 1, s. 30–33.
  3. BÁRDYOVÁ, Z. – HORVÁTHOVÁ. M – PINČÁKOVÁ. K. et al. 2021. The Importance of Public Health in Radiology and Radiation Protection. In Journal of Public Health Research. ISSN 2279-9028, 2021, vol. 10, no. 3, p. 1–6.
  4. PINČÁKOVÁ, K. – KRASTEV. G. – BOŠÁK. V. 2021. Vyšetrenie účinnosti protidoštičkových liečiv u pacientov s rekurentnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou pomocou automatizovanej svetelnej transmisnej agregometrie. In Vaskulárna medicína. XXVII. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. ISSN 1338-0214, 2021, roč. 13, č. S1, s. 34–35.
  5. PINČÁKOVÁ, K. – KRASTEV. G. – PAŽITKOVÁ, L. et al. 2021. Laboratórne prediktory liečebného výsledku u pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou podstupujúcich endovaskulárnu liečbu. In Neurológia : supplement kazuistík. 49. Slovenský a český cerebrovaskulárny kongres. ISSN 1336-8621, 2021, roč. 16, č. S2, s. 14.