Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD. univ. docent

E-mail
katarina.molnarova.letovancova@truni.sk

Je internou odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje problematike zdravotného postihnutia, včasnej intervencie, sociálnej práce v zdravotníctve ako aj problematike postavenia ľudí s duševným ochorením v spoločnosti. V súčasnosti je členkou projektového tímu APVV Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. V minulosti bola zapojená do projektu APVV Identita sociálnej práce v kontexte Slovenska.

Rok získania titulu Mgr.: 2013
Rok získania titulu PhD.: 2016

 

Publikácie:

 1. Letovancová, Kovalčíková, Dobríková. 2017. Attitude of society towards people with mental illness: the result of national survey of the Slovak population. In: International Journal of Social Psychiatry. - ISSN 0020-7640. - Vol. 63, Issue 3, s. 255-260.
 2. Slaná, Hromková, Molnárová Letovancová. 2017. Včasná intervencia: vývoj, súčasný stav a teoretické východiská. [rec. Eva Mydlíková, Barbora Kováčová, Adéla Mojžíšová]. - 1. vyd. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave. - 198 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0084-3.
 3. Slaná, M., Dobríková, P., Hromková, M., Letovancová, K. 2016. Social work in hospitals in Slovakia: current working conditions and difficulties in the view of professionals. In: Anaele Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Sociologie şi Asistenţă Socială. ISSN 2065 – 3131. Vol 9, No 1, s. 81 – 98.
 4. Molnárová Letovancová, Schneiderová, Dobríková, Slaná, Hromková. 2018. Možnosti zvládania nezvratnej progresie Duchennovej muskulárnej dystrofie v procese zmierovania sa so smrťou z pohľadu rodiča. In: Onkologie. Hospicová a paliativní péče, SUPPLEMENTUM. Olomouc: Solen. ISBN 978-80-7471-246-3, s. 37-41.
 5. Molnárová Letovancová, Hromková, Slaná. 2018. Faktory ovplyvňujúce kvalitu života rodičov dieťaťa s DMO. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Verbum. ISSN 1336-2232. Roč. 17, č. 4,. s. 63-69.
 6. Hromková, Slaná, Molnárová Letovancová. 2018. Reflektovanie zmien života rodín detí s muskulárnou dystrofiou typu Duchenne očami samotných rodičov. In: Disputationes scientificae. Ružomberok: Verbum, ISSN 1335-9185.
 7. Slaný, J., Slaná, M., Hromková, M., Letovancová, K. 2015. Súčasný stav v oblasti služby včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. In: Revue sociálnych služieb. 1338 – 1075. ročník 7, č. 2. 2015, s. 30 – 38.
 8. Slaná, Molnárová Letovancová, Hromková. 2017. Historický náčrt vývoja včasnej starostlivosti v podmienkach Slovenska. In: Revue sociálnych služieb. - ISSN 1338-1075. - Roč. 9, č. 2, s. 40-54.
 9. Hromková, Slaná, Molnárová Letovancová. 2017. Potreby rodín s deťmi so zdravotným postihnutím = The Needs of Families with Children with Disabilities. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 1336-2232. - Roč. 16., č. 5, s. 85-98.
 10. Molnárová Letovancová, Dobríková, Slaná, Hromková. 2018. Quality of life in parents of children with cerebral palsy – a comprehensive overview. In: Book of Contributions from 5th International Conference Quality and its Perspectives: Multidisciplinary Approach to Patient Care. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Health Studies. ISBN 978-80-7560-149-0, S. 53-61.

 

Granty – projekty:

 • APVV-14-0646 – „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. Trvanie projektu: 2015-2019. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. Hlavný riešiteľ: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., www.minedu.sk. (spoluriešiteľ)
 • APVV-0524-12 – „Identita sociálnej práce v podmienkach Slovenska“. Trvanie projektu: 1.10.2013 – 30.9.2017. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD., www.minedu.sk. (spoluriešiteľ)