Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

E-mail
jana.levicka@truni.sk

Prof. PhDr. Jana Levická, PhD.  sa vedecko-pedagogicky  zameriava na oblasť teórie a metód sociálnej práce, sociálno-právnej ochrany a na forénznu sociálnu prácu.  Je autorkou 8 vedeckých monografií,  3 učebníc pre stredné školy s celoslovenskou pôsobnosťou, spoluautorkou 3 vysokoškolských učebníc s celoslovenskou pôsobnosťou.  Je editorkou 3  vedeckých monografií,  editorkou a spolueditorkou 7 vedeckých zborníkov, 8 vysokoškolských textov a viac ako 140 príspevkov publikovaných v domácich i zahraničných periodikách a vedeckých zborníkov. Bola  zodpovednou riešiteľkou  4 projektov finančne  podporených EU v úhrnnej sume 13 500 000 Sk  (43.000 Euro), zodpovednou riešiteľku  2 projektov VEGA,  zodpovednou riešiteľkou projektu APVV, a zodpovednou riešiteľkou expertíznych správ vypracovaných  pre  VÚC Bratislava a VÚC Trnava zameraných do oblasti sociálnych služieb.  Je garantkou  študijného programu sociálna práca na FZaSP TU v Trnave, predsedkyňou odborovej komisie pre PhD štúdium v odbore sociálna práce a členkou odborových komisií pre PhD štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a tiež na FH UK  v  Prahe,  členkou vedeckých rád FZaSP TU v Trnave,  PF KU v Ružomberku, FF  UHK Hradec Králové .

V minulosti pôsobila ako členka expertnej skupiny pre riešenie problematiky domáceho násilia pri MPSVR SR, bola  členkou  expertnej komisie Výboru pre práva dieťaťa pri MPSVR SR a tiež  členkou Rady pre probáciu a mediáciu pri MS SR. Je  členkou odbornej komisie pre sociálno-právnu činnosť ŠIOV MŠ SR . Vedecko-pedagogicky spolupracuje najmä s univerzitami v Hradci Králové,  Kieve, Rige a Opole. .  V rokoch 2012-2015 pracovala ako excelentný vedec na ÚSP Univerzity Hradec Králové. Je šéfredaktorkou vedeckého časopisu Revue sociálnych služieb a členkou redakčného kolektívu Journal Socioterapie.  Pracovala ako lokálna expertka na príprave Koncepcie rozvoja sociálnych služieb  TT SK  na roky 2016 – 2020, na tvorbe Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb pre mesto Trnava  ap. Spolupracovala na tvorbe metodiky pre UPSVR SR  zameranej na  výchovné opatrenia . Je držiteľkou viacerých ocenení ako je napr. Medaila Eleny Maróthy-Šoltésovej za rozvoj sociálnej práce, Pamätnej medaily  TU v Trnave,  či medaila   Predsedu TT SK za rozvoj sociálnych služieb apod. 

 

Rok narodenia: 1957
Rok získania PhD. titulu: 2000
Rok získania titulu docentka: 2004
Rok získania titulu profesorka: 2010

 

Publikácie

 1. Levická, J. , 2005.Od konceptu k technike / Jana Levická. - [1. vyd.]. - Trnava : TŠ pre Spoločnosť pre podporu vedy a vzdelávania na FZaSP TU. - 222 s. - ISBN 80-968952-6-5
 2. Levická, J. 2006. Na ceste za klientom : metódy, formy a prístupy v sociálnej práci / Jana Levická. - [1. vyd.]. - Trnava : Oľga Váryová, 2006. - 334 s. - (ProSocio). - ISBN 80-969454-0-8.
 3. Levická, J a kol. 2007.  Sociálna práca I. Trnava : OLIVA - Oľga Váryová, 168 s. (ProSocio).  ISBN 978-80-969454-2-9.
 4. Levická, J.  a kol. 2009. Sociálna práca II. Trnava : Vydavateľstvo OLIVA, 156 s. (ProSocio). ISBN 978-80-89332-06-9.
 5. Bánovčinová, A., Levická, J., Vereš, M. 2014. The Impact of Poverty on the Family System Functioning. In: Procedia - social and behavioral sciences. - ISSN 1877-0428. - Vol. 132 (2014), s. 148-153.
 6. Truhlářová, Z. Levická, J. 2015.Mental stress of people caring for a school-age child with disability. In: Procedia - social and behavioral sciences. - ISSN 1877-0428. - Volume 171 (2015), s. 795-802..
 7. Levická, J., Levická, K., Truhlářová, Z. 2015. Teoreticko-empirické reflexe solidarity. Vyd. první. - Hradec Králové: Gaudeamus,  100 s. ISBN 978-80-7435-574-5.

 

Publikácie posledných 5 rokov

 1. Levická, J. 2017. Poradenstvo a advokácia. Dva spôsoby profesionálnej intervencie. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, 240 s., ISBN: 978-80-568-0038-6
 2. Vosečková, A., Truhlářová, Z., Levická, J., Klímová-Frydrychová, B., KUČA, K. 2017.  Application of salutogenesis concept in social work with diabetic patients. In: Social Work in HealthCare. - ISSN 0098-1389. - online: 10 Feb 2017
 3. Levická, J., Levická, K. 2015. Prípadová sociálna práca – zdroj a rozvoj (Social Case Worko – Genesis and Development). Vyd. první. - Hradec Králové : Gaudeamus. 112 s. - ISBN 978-80-7435-574-3.
 4. Levická, J., Levická, K. 2015. The slovak family in time. In: Issues of contemporary family in the international context. - Hradec Králové: Gaudeamus, s. 47-67. ISBN 978-80-7435-571-4.
 5. Levická, J., Levická, K. 2015. Kľúčové témy v profesijnej etike sociálnej práce.  1. vyd. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 187 s. ISBN 978-80-8082-942-1.
 6. Levická, J. a kol. 2015. Identita slovenskej sociálnej práce. - Trnava : Typi  Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied. S. 11-80. ISBN 978-80-8082-872-1.
 7. Levická, J., Levická, K. 2016. Social Work in Slovakia in the period after 1945. In: Clinical Social Work and Health Intervention - CSWHI. Vol. 7, No. 1 (2016), s. 15-27. ISSN 2076-9741.

 

Granty – posledných 5 rokov

 • APVV-16-0205 „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“. Trvanie projektu 07/2017 –06/2021, Poskytovateľ: APVV  – spoluriešiteľka, . http://www.apvv.sk/databaza -financovanych -projektov.
 • APVV-14-0646 Analýza potreby služby včasnej intervencie. Trvanie projektu: 07/2015-06/2019 . Financované: APVV. Pozícia: spoluriešiteľka, http://www.apvv.sk/databaza-financovanych-projektov.  
 • VEGA „Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny.“ Trvanie projektu:  2017 –  2019 – zástupca zodpovedného  riešiteľa  www.minedu.sk
 • APVV-0524-12 „Identita sociálnej práce v podmienkach Slovenska“. Trvanie projektu: 01.10.2013 – 30.09.2017. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR – zodpovedná riešiteľka, . http://www.apvv.sk/databaza-financovanych -projektov
 • 2.3 Development and maintenance of multidisciplinary scientific and research team for contemporary family studies at the University of Hradec Kralove. Duration: 05/2012 –05/2015, Financed by:ESF, position: excellent scientist
 • VEGA Evalvácia sociálnych služieb.1/0957/11, Poskytovateľ grantu: VEGA – MŠVVaŠ SR Trvanie:  01/2011 – 12/2013,   pozícia:  zodpovedná riešiteľka
 • Virtual University Development - Creating and Innovating Study Programs Using Modern Learning Forms.Trvanie:  2010-- 2014, Poskytovateľ grantu: MŠVVaŠ SR, zo zdrojov   EU structural funds, ITM, S kód projektu 26110230029