Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

E-mail
eva.mydlikova@truni.sk

Vyštudovaná psychologička s poradenskou psychologickou praxou sa po Nežnej revolúcii v rámci postgraduálneho vzdelávania začala zaoberať nezamestnanou, zdravotne a sociálne znevýhodnenou mládežou na Orave. V rozpätí rokov 2004 až 2009 formovala svoje ďalšie profesionálne pôsobenie kvalifikačnými postupmi v odbore sociálna práca. V roku 1991 založila prvú neziskovú chránenú dielňu  na Slovensku a za projekt TYR Centrum získala štipendium najznámejších svetových nadácií   a od roku 1996 je  Ashoka fellows – sociálny inovátor. V rokoch 1996 až 2004 zastupovala Slovensko v Európskom centre práce Európskej komisie. V rozpätí rokov 1991 až 2004 realizovala vyše 12 medzinárodných projektov, založených na aplikovaných výskumoch.  Po revolúcii pôsobila ako slovenský hodnotiteľ projektov mnohých zahraničných donorov.  Po 15 rokoch psychologickej praxe začala vyučovať na prvej katedre sociálnej práce na Slovensku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, kde pôsobila až do decembra roku 2015 vo funkcii odbornej asistentky, docentky, garantky bakalárskeho stupňa štúdia 3.1.14 sociálnej práce, vedúcej katedry, riaditeľky Ústavu sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, pôsobila ako prodekanka pre rozvoj fakulty. Od decembra 2015 pracuje ako docentka na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Pôsobí vo vedeckej rade na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, vo vedeckej rade Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové. Viedla dva vedecké projekty grantovej schémy VEGA, ako spoluriešiteľka pôsobila v projekte VEGA Prešovskej univerzity a bilaterálneho APVV grantu PdF UK, pôsobila ako zahraničný expert v dvoch medzinárodných projektoch Univerzity Hradec Králové, zameraných na problematiku rodiny. Od založenia v roku  2005 pôsobí ako členka Akreditačnej komisie MPSVR SR a tiež ako podpredsedníčka redakčnej rady medzinárodného časopisu Sociální práce/Sociálna práca. Odborná profilácia smeruje do oblasti práce s rodinou, poradenstva a manažmentu v sociálnej práci.

 

Rok získania titulu Magister: 1981
Rok získania titulu PhD.: 2004
Rok získania titulu Docent: 2009
Rok získania titulu Profesor: 2021

 

Publikácie:

 1. Family in the context of cognitive-behavioural theories/ Eva Mydlíková; [rev. Ján Gabura, Jana Levická, Agnieszka Nowicka]. - [1.]. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 86 s. - ISBN 978-83-01-17548-1.
 2. Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny [print] / Eva Mydlíková; [rec. Ján Gabura, Anna Hudecová, Jana Levická, Pavel Navrátil]. - 1. vyd. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - 127 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0079-9. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/14872.pdf
 3. Vybrané modely rodinnej terapie v kontexte posudzovania sociálneho rizika rodiny = Selected models of family therapy in the context of assessing social risk families / Eva Mydlíková. In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 17, č. 5 (2017), s. 5-16. SCOPUS
 4. Activities of regional bodies/ Radka Michelová, Eva Mydlíková. In: Regional Aspects of Unemployment in the Czech Republic and Slovakia. - Ústí nad Labem: Jan Evangelisty Purkyně University in Ústí nad Labem, 2013. - ISBN 978-80-7414-674-9. - S. 127-152.
 5. Zátěžové situace v kontextu rodinné péče o seniora/ Eva Mydlíková. In: Mezi láskou a povinností - péče očima pečovatelů. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. - ISBN 978-80-7435-570-7. - S. 83-101 [1,1 AH].
 6. Vedenie sociálneho prípadu / Ján Gabura, Eva Mydlíková. - [1. vyd.]. - Bratislava: Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 2004. - 125 s. - ISBN 80-968713-2-3.
 7. Sociálna práca v neziskovom sektore / Eva Mydlíková. - 1. vyd. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. - 163 s. - ISBN 978-80-223-2745-9.
 8. Sociálne poradenstvo / Eva Mydlíková, Ján Gabura, Milan Schavel. - 2. preprac. vyd. - Bratislava: Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 2005. - 67 s. - ISBN 80-968713-1-5.
 9. Sociálna práca s dysfunkčnou rodinou / Eva Mydlíková. In: Inšpirácie pre prax sociálnej práce. - Bratislava: IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s. r. o., 2011. - ISBN 978-80-89238-53-8. - S. 137-156.
 10. Dobrovoľníctvo - efektívna študentská prax / Eva Mydlíková, Martina Gymerská, Elena Kopcová, Ladislav Vaska. - [1. vyd.]. - Bratislava: Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 2007. - 68 s. - ISBN 978-80-968713-4-6.
 11. Manažment v sociálnej práci / Eva Mydlíková. - 1. vyd. - Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2004. - 111 s. - (Edícia sociálna práca - sociálna politika). - ISBN 80-89185-04-5.
 12. The impact of poverty on child malnutrition and its manifestations in Ethiopia / Eva Mydlíková. In: European scientific journal. - ISSN 1857-7881. - Special No.2 (June 2013), p. 225-228. - Spôsob prístupu: http://eujournal.org/index.php/esj/issue/view/83
 13. La espiritualidad en las familias con disfunción social / Eva Mydlíková. In: Espiritualidad & Trabajo Social. - San Juan: Facultad de Ciencias Sociales Departamento de Trabajo Social, 2015. - ISBN 978-0-692-46792-3. - S. 115-144.
 14. Affective involvement and responsiveness in the family / Andrea Bánovčinová, Eva Mydlíková. In: SGEM 2016. - Sofia: STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-70-4. - ISSN 2367-5659. - S. 3-9.
 15. Method of assessing family risk by experts in social protection of children / Eva Mydlíková. In: Multiculturalism in Social Work. - Warszawa: Wydawnictwo Jedność w różnorodności, 2017. - ISBN 978-83-947394-5-4. - CD-ROM; S. 169-173.
 16. Indicators for Assessing Children from Socially At-risk Families / Eva Mydlíková.
  In: The European Journal of Social & Behavioural Sciences. - ISSN 2357-1292. - Vol. XX, Number 3 (2017), No 218, s. 2468-2475.. – Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.15405/ejsbs.218http://www.futureacademy.org.uk/publication/EjSBS/VolumeXXEJSBS
 17. Štandardy kvality sociálneho poradenstva : prezentácia časti výsledkov výskumu úrovne na Slovensku / Eva Mydlíková. In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - č. 1 (2004), s. 19-22.
 18. Citlivosť žiakov na vybrané sociálne role v školskej triede[elektronický zdroj] / Eva Mydlíková, Martina Čierna, Ladislav Vaska. In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - online; Roč. 15, č. 5 (2015), nestr. [13 s.].
 19. Moc a bezmoc v rodine= The power and helplessness in the family / Eva Mydlíková.
  In: Vedecké práce KSSaP 2016. - Trnava: Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-802-8. - CD ROM, S. 240-248. – Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13470.pdf
 20. Vybrané aspekty sociálnej práce s rodinami dlžníkov nájomného/ Eva Mydlíková. In: Rizikové súvislosti chudoby a rodiny v súčasnej slovenskej spoločnosti. - Ružomberok: Verbum, 2011. - ISBN 978-80-8084-751-7. - S. 50-54.

Granty - projekty:

 • 2008-2010, VEGA 1/0858/08 – „Možnosti kvantitifikácie testu sémantického výberu“. (hlavný riešiteľ)
 • 2011-2014, ESF MŠ ČR CZ.1.07/2.2.00/28.0127 - „Inovace studijních programu sociální politika a sociální práce na UHK s ohledem na potřeby trhu práce“. (zahraničná expertka)
 • 2012-2013, APVV SK -CZ0091-11 – „Rozvoj spolupráce prostredníctvom prípravy výskumného projektu pre porovnanie sociálnych aspektov dlhodobej nezamestnanosti vo vybratých regiónoch ČR a SR“. (spoluriešiteľka)
 • 2012-2015, ESF MŠ ČR CZ.1.07/2.3.00/20.0209 - „Rozvoj a podpora multidisciplinárního vědecko-výskumního týmu pro studium současné rodiny na UHK“. (zahraničná expertka)
 • 2014-2016, VEGA 1/0487/14 -  „Kľúčové koncepty vybratých systémových teórií pri posudzovaní rizikovosti rodiny v intenciách sociálnoprávnej ochrany detí“ (hlavná riešiteľka)
 • 2014-2016, VEGA 1/0146/14 – „Teoretické a metodologické koncepty socioterapie ako novoobjavenej metódy sociálnej práce“. (spoluriešiteľka)
 • 2017, EASPD – „Belgium Implications of the EU Working Time Directive on Working Conditions in Social Care and Support Services for Persons with Disabilities: Cases from EU Countries“. (spoluriešiteľka)
 • 2017-2019, VEGA 1/0341/17 – „Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodín“. (zodpovedná riešiteľka)
 • 2017-2019, APVV 16-0205 – „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“. (hlavná riešiteľka)
 • 2018-2020, ERASMUS+ - „Improving Assistance in Inclusive Educational Setting II (IMASII)“. (zodpovedná riešiteľka za SR)
 • 2017-2018, ESF MPSV ČR CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0001687 - „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. (odborná garantka jednej sekcie )