Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Denisa Benedek Jakubcová, PhD.

E-mail
denisa.benedekjakubcova@truni.sk

Rozšírila rady odborných asistentov na FZaSP TU v septembri 2016 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce zameranej na kvalitu surveillance prenosných ochorení. Okrem pedagogickej činnosti, v ktorej  sa zameriava predovšetkým na štatistické spracovanie dát a evidence based medicine, sa venuje aj projektovej a rozvojovej činnosti na zahraničnom pracovisku fakulty v Keni. Tu sa zameriava na implementáciu tréningových aktivít pre zdravotný personál a komunitných pracovníkov v oblasti surveillance infekčných ochorení ale aj na vzdelávanie v oblasti analýzy dát. S účinnosťou od 1.júla 2023 bola menovaná do funkcie prodekanky pre riadenie kvality a vnútorný audit. 

Rok získania titulu Mgr.: 2013
Rok získania titulu PhD.: 2016

 

Publikácie posledných 5 rokov:

 

 1. Epidemiological study of selected zoonotic diseases in Slovakia = Epidemiologická analýza vybraných zoonóz na Slovensku / Denisa Jakubcová, Samuel Paulík, Adriana Ondrušová, Margaréta Kačmariková.
  In: Zdravotnícke listy. - ISSN 1339-3022. - Roč. 9, č. 1 (2021), s. 81-87 [print, online]. SCOPUS.
 2. An analysis of anthropometric measurements of children enrolled in programs for managing acute malnutrition, in Kwale County, Kenya / Zuzana Kráľová, Denisa Jakubcová, Victor Otieno Okech, Adriana Ondrušová.
  In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222-386X. - Roč. 12, č. 1 (2021), s. 42-51 [print, online]. WOS.
 3. Urinary schistosomosis in patients of rural medical health centers in Kwale county, Kenya / Alžbeta Kaiglová, M.J.S. Changoma, Jana Špajdelová, Denisa Jakubcová, Kamila Bírová.
  In: Helminthologia. - ISSN 0440-6605. - Vol. 57, Issue 1 (2020), s. 19-27 [print, online]. CCC.
 4. Knowledge of Communicable Disease Surveillance and Notification by Community Health Volunteers and Healthcare Workers before and after the Educational Training as Crucial Tool in Covid-19 Outbreak in Kwale County, Kenya / Denisa Jakubcová, Zuzana Kráľová, Victor Otieno Okech, Adriana Ondrušová.
  In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Roč. 14, č. 2 (2020), s. 170-181 [print, online]. WOS.
 5. Timeliness and completeness evaluation of communicable disease surveillance in the coastal region of Kenya after electronic reporting system implementation / Denisa Jakubcová, Zuzana Kráľová, Victor Otieno Okech, Adriana Ondrušová.
  In: Lekársky obzor. - ISSN 0457-4214. - Roč. 69, č. 11 (2020), s. 398-403 [print, online].
  SCOPUS.
 6. Motivation to volunteering in developing countries / Zuzana Kráľová, Denisa Jakubcová, Miroslav Takáč.
  In: Acta Missiologica. - ISSN 1337-7515. - Vol. 13, no. 2 (2019), p. 239-245. WOS.

 

Granty – projekty:

 • „Faktory podmieňujúce úspešné opätovné zaradenie osôb žijúcich s HIV/AIDS v slume Kibera do liečebného procesu po predchádzajúcom prerušení“, grant Trnavskej univerzity v Trnave č.13/TU/2020 (hlavný riešiteľ)
 • „Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení“, č. SAMRS/2017/KE/1/2. (roky 2017-2019, manažér projektu)
 • „Implementácia tréningových aktivít na regionálnej úrovni s cieľom zlepšiť zber, analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení v regióne Matuga- fáza 2“. (rok 2017, hlavný riešiteľ)
 • „Implementácia tréningových aktivít na regionálnej úrovni s cieľom zlepšiť zber, analýzu a interpretáciu dát výskytu infekčných ochorení v regióne Matuga- fáza 1”. (rok 2016, hlavný riešiteľ)
 • „Hodnotenie potrieb zdravotníckych a komunitných zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich hlásnu službu surveillance v regióne Kwale”. (rok 2015, hlavný riešiteľ)