Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Andrea Lajdová, PhD.

E-mail
andrea.lajdova@truni.sk

PhDr. Andrea Lajdová, PhD. pôsobíod roku 2006na Katedre ošetrovateľstva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. Zameriava sa na ošetrovateľské techniky, etiku a edukáciu v ošetrovateľstve, ošetrovateľstvo v gynekológii, pôrodníctve a vnútornom lekárstve, komunitné  ošetrovateľstvo a výskum v ošetrovateľstve. V rokoch 1987-1988 pôsobila v praxi ako pôrodná asistentka (ženská sestra) na pôrodníckom oddelení. V rokoch 1989-2006 pôsobila na Strednej zdravotníckej škole ako pedagóg odborných predmetov.

Rok narodenia: 1967
Rok získania Ph.D.: 2010

 

Publikácie

 1. Ilievová,Ľ a kol. 2017. Výskum v ošetrovateľstve – krok za krokom. [Boroňová,J., Ilievová,Ľ., Lajdová,A.,Uríčková,A., Žitný,P.]I. časť. 1. vyd. Typi Universitas Tyrnaviensis, 2017. 122 s. ISBN 978-80-568-0031-7.
 2. Komunitná ošetrovateľská starostlivosť o seniorov / Andrea Lajdová ; [rec. Gabriela Vörösová, Andrea Botíková]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 84 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-915-5.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/12917.pdf.
 3. Ošetrovateľské techniky : [učebnica pre študentov študijného odboru ošetrovateľstvo] / kolektív autorov. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - [387 s.]. - ISBN 978-80-8082-456-3.
 4. Prvá pomoc a epilepsia / Andrea Lajdová, Zuzana Karabová ; [recenz. Andrea Botíková, Alena Pobiecka]. - [1. vyd.]. - [Trnava] : [TU v Trnave, FZaSP], 2011. - 31 s. - ISBN 978-80-8082-436-5.
 5. Charakteristika etiky, klasifikácia základných pojmov vo vzťahu k medicíne a ošetrovateľstvu / Andrea Lajdová. In: Manuál pre mentorky v ošetrovateľstve. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - ISBN 978-80-8082-501-0. - S. 74-102.

 

Publikácie posledných 5 rokov

 1. Faktory ovplyvňujúce vedomosti o výžive u pacienta s antikoagulačnou liečbou [elektronický zdroj] / Silvia Puteková et al. In: Sociálno-zdravotnícke spektrum. - ISSN 1339-2379. - online, (2016), s. 1-19; [publikované online 29. 10. 2016].
 2. Ošetrovateľské štandardy pri krvácaniach z hornej časti tráviaceho traktu / Monika Střádalová, Andrea Lajdová. In: Diagnóza v ošetřovatelství. - ISSN 1801-1349. - č. 2 (2014), s. 24-26.
 3. Vědomosti žáků základních škol o epilepsii / Zuzana Karabová, Andrea Botíková, Andrea Lajdová. In: Sestra. - ISSN 1210-0404. - Roč. 24, č. 3 (2014), s. 27-28.
 4. Výživa a imunitný systém / Zuzana Vidová, Andrea Lajdová. In: Diagnóza v ošetřovatelství. - ISSN 1801-1349. - Roč. 9., č. 5 (2013), s. 34-36.
 5. Dietetická starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou multiplex / Silvia Puteková, Andrea Lajdová, Monika Labudová. In: Physiotherapia Slovaca. - ISSN 1338-1601. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 73-76.
 6. Edukace dítěte s hepatopatií / Zuzana Karabová, Andrea Lajdová, Ľubica Ilievová. In: Sestra. - ISSN 1210-0404. - Roč. 23, č. 5 (2013), s. 41-43.
 7. Manažment ambulantnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientku s artériovou hypertentenziou v gravidite/ Puteková S., Lajdová A., Labudová M. In: Cardiology Letters. - ISSN 1338-3655. - Roč. 11, č. 4 (2012), s. 374.
 8. Charakteristika zdravia a postojov k zdraviu / Andrea Lajdová. In: Ošetrovateľstvo. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-260-1322-8. - S. 75-93.
 9. Význam informací v procesu adaptace pacienta na život s kolostomií/ Andrea Lajdová, Alena Uríčková. In: Sestra. - ISSN 1210-0404. - Roč. 20, č. 9 (2010), s. 56-58.
 10. Význam osobnostních předpokladů při výběru sester mentorek / Andrea Lajdová, Alena Uríčková, Stanislava Ondrušková. In: Sestra. - ISSN 1210-0404. - Roč. 20, č. 2 (2010), s. 25-26.. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/5290.pdf
 11. Podiel pôrodnej asistentky pri ochrane a udržiavaní zdravia žien / Andrea Lajdová, Andrea Botíková. In: Sestra. - ISSN 1210-0404. - Roč. 20, č. 3 (2010), s. 76,78.
 12. Morálne kompetencie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva / Alena Dziacka, Andrea Botíková, Andrea Lajdová. In: XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2017. - ISBN 978-80-89542-64-2. - CD-ROM; S. 7-8.
 13. Etické dilemy v práci sestier vo FN Trnava / Andrea Lajdová, Andrea Botíková. In: Nové trendy v ošetrovateľstve III.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 182-185.
 14. Uplatnenie modelu Calisty Royovej v ošetrovateľskej praxi u pacientky s akútnou vírosovou myokarditídou / Andrea Lajdová. In: XI. Celoslovenská vedecká konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. - ISBN 978-80-89542-56-7. - CD-ROM; S. 46.
 15. Informovanosť populácie o rizikových faktoroch infarktu myokardu / Andrea Lajdová, Eleonóra Šporerová. In: V. vedecká konferencia sestier pracujúcich v kardiológii. - Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť, 2016. - ISBN 978-80-972250-9-4. - CD-ROM; S. 28-29.
 16. Systém starostlivosti o seniorov v Cheltenhame, Veľká Británia / Alena Uríčková, Andrea Lajdová. In: Nové trendy v ošetrovateľstve III.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2016. - ISBN 978-80-8082-987-2. - CD-ROM; S. 167-168.
 17. Etické aspekty v starostlivosti o starých ľudí / Andrea Lajdová. In: X. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-47-5. - CD-ROM; S. 19.
 18. Problematika starostlivosti o starých ľudí / Andrea Lajdová.In: Nové trendy v ošetrovateľstve II.. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2015. - ISBN 978-80-8082-863-9. - CD-ROM; S. 43-44.
 19. Oddelenie centrálnej sterilizácie ako súčasť ošetrovateľskej starostlivosti / Janette Bošnáková, Andrea Lajdová. In: Sestra - poskytovateľka ošetrovateľskej starostlivosti v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti. - Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2015. - ISBN 978-80-89542-48-2. - CD-ROM; S. 38-50.
 20. Die Arterielle Hypertonie und mögliche Verhinderung von Komplikationen / Silvia Puteková, Andrea Lajdová. In: Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8082-725-0. - CD-ROM; S. 92-96.
 21. Hygiena rúk sestier v prevencii vzniku a šírenia nozokomiálnych nákaz / Andrea Lajdová, Marta Slezáková. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství XV.. - Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2013. - ISBN 978-80-87347-14-0. - CD-ROM; S. 40-48.
 22. Faktor podporného prostredia ovplyvňujúci potrebu výživy geriatrického pacienta / Zuzana Vidová, Andrea Lajdová. In: 3. ročník vedeckej konferencie interných doktorandov FZaSP TU. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 2013. - ISBN 978-80-8082-591-1. - CD-ROM; S. 173-180.
 23. Kompetencie sestry pri hodnotení stavu výživy geriatrického pacienta / Zuzana Vidová, Andrea Lajdová. In: Ošetrovateľstvo a zdravie. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2013. - ISBN 978-80-8075-579-9. - S. 125-132.
 24. Starostlivosť žien o svoje zdravie z pohľadu pôrodnej asistentky / Andrea Lajdová. In: Preklenutie rozdielov. - Nitra : Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013. - ISBN 978-80-558-0387-6. - CD-ROM; S. 42-46.

 

Granty

 • Prvá pomoc a epilepsia - Mesto Trnava, 2010, FZaSP TU v Trnave, spoluriešiteľ
 • Obezita - zdravotný problém v tehotnosti - Mesto Trnava, 2010, FZaSP TU v Trnave, spoluriešiteľ
 • Rozvoj virtuálnej univerzity - ASFEU, 2011-13, FZaSP TU v Trnave, spoluriešiteľ
 • Inovatívne formy vzdelávania - Geriatrické ošetrovateľstvo - Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave 2013-2015 - ASFEU, spoluriešiteľ