Skočiť na hlavný obsah

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.

E-mail
andrea.botikova@truni.sk

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD. – od roku 2006 je členom a zároveň vedúcou katedry Ošetrovateľstva FZaSP na Trnavskej univerzite v Trnave. V pedagogickej činnosti sa venuje oblasti komunikácie a komunikačným zručnostiam  v ošetrovateľstve, histórii ošetrovateľstva, právu a legislatíve v ošetrovateľstve. V rámci klinického ošetrovateľstva sa venovala problematike ošetrovania chronických rán a starostlivosti o seniorov. V rámci výskumných aktivít sa venuje starostlivosti o seniorov a mentorstvu v pedagogickej praxi. 

Rok narodenia: 1970
Rok získania PhD.: 2006
Rok získania doc.: 2010

 

Publikácie

 1. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Moderné ošetrovanie chronických rán / Andrea Botíková a kol. ; [rec. Miloš Hájek, Peter Kothaj]. - [1. vyd.]. - Praha : Ottova tiskárna, 2012. - [94 s.]. - ISBN 978-80-87775-01-1.
 2. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém [elektronický zdroj] / Andrea Botíková et al. ; [rec. M. Beťková, M. Danaj, Ľ. Tkáčová]. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2016. - 138 s. - ISBN 978-80-568-0010-2.
 3. ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Historický pohľad na vývoj ošetrovateľstva, ošetrovateľského vzdelávania a charít v Trnavskom kraji / Andrea Botíková.
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence z pohledu historie. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. - ISBN 978-80-87035-59-7. - S. 6-31.
 4. ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Ošetrovateľské techniky : [učebnica pre študentov študijného odboru ošetrovateľstvo] / kolektív autorov. - [1. vyd.]. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - [387 s.]. - ISBN 978-80-8082-456-3.
 5. ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Komunikácia v geriatrickom ošetrovateľstve / Andrea Botíková, Jana Boroňová ; [rec. Mária Kopáčiková, Andrea Lajdová]. - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. - 127 s. - (Gerontologické ošetrovateľstvo). - ISBN 978-80-8082-914-8.

Publikácie posledných 5 rokov

 1. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Moderné ošetrovanie chronických rán / Andrea Botíková a kol. ; [rec. Miloš Hájek, Peter Kothaj]. - [1. vyd.]. - Praha : Ottova tiskárna, 2012. - [94 s.]. - ISBN 978-80-87775-01-1.
 2. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém [elektronický zdroj] / Andrea Botíkováet al. ; [rec. M. Beťková, M. Danaj, Ľ. Tkáčová]. - 1. vyd. - Trnava : Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2016. - 138 s. - ISBN 978-80-568-0010-2.
 3. ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  Historický pohľad na vývoj ošetrovateľstva, ošetrovateľského vzdelávania a charít v Trnavskom kraji / Andrea Botíková. In: Ošetřovatelství a porodní asistence z pohledu historie. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. - ISBN 978-80-87035-59-7. - S. 6-31.
 4. ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v  zahraničných vydavateľstvách
  Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako súčasť systému zdravotnej starostlivosti / Botíková A., Dziacka A. In: Ošetrovateľstvo. - Prague : Ottova tiskárna s.r.o., 2011. - ISBN 978-80-260-1322-8. - S. 7-25.
 5. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
  Factors affecting the incidence of depression in the elderly / Oľga Kabátová, Alena Uríčková, Andrea Botíková. In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - ISSN 2336-3517. - Vol. 5, Issue 3 (2014), s. 105-111.
 6. ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch  registrovaných v databázach
  Rozdiel v úrovni ageistických postojov u sestier a študentov ošetrovateľstva = Difference in the level of ageist attitudes of nurses and nursing students / Oľga Kabátová a kol.
  In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč. 17, č. 3 (2015), s. 158-162 [e138–e141].

 

Granty

 • Podpora zlepšenia kvality Trnavskej univerzity v Trnave. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, 2013-2015, spoluriešiteľ
 • Racionalizácia vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, 2011-1013, spoluriešiteľ
 • Grantový program ,,Podpor školu nápadom“  - Nadácie Slovenskej sporiteľne – 2016
 • Projekt mesta Trnava „Prvá pomoc a epilepsia“ - 2010