Skočiť na hlavný obsah

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD.

E-mail
andrea.banovcinova@truni.sk

Mgr. Andrea Bánovčinová, PhD. Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavskej univerzity v Trnave. Pedagogicky a vedecky sa zameriava na oblasť chudoby, sociálnej exklúzie a sociálnej práce s rodinou. Do týchto oblastí orientuje tiež publikačnú činnosť.

 

Rok získania titulu Mgr.: 2009
Rok získania titulu PhD.: 2012

 

Publikácie:

 1. Botek, O., Žáková, M., Bánovčinová, A. Sociálna práca očami verejnosti; [rec. B. Balogová, N. Kovalčíková, L. Vaska]. - 1. vydanie. - Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - 98 s. - ISBN 978-80-568-0028-7.
 2. Botek, O., Bánovčinová, A. Social work and poverty in Slovak Republic 
  In: Poverty and Social Work. - Ostrava: University of Ostrava, ERIS European Research Institute for Social Work, 2016. - ISBN 978-80-7464-891-5. - S. 85-108 [1,46 AH]. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13884.pdf
 3. Kovalčíková, N., Bánovčinová, A. Intergenerational solidarity from the perspective of different generations In: Sociální práce / Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 18, č. 1 (2018), s. 67-83. SCOPUS
 4. Bánovčinová, A., Kovalčíková, N. Rozvoj služby včasnej intervencie na Slovensku 
  In: Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí. - Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. - ISBN 978-80-7421-121-8. - S. 510-515.
 5. Bánovčinová, A.,  Kovalčíková, N.,  Červenková, R. The effect of oncological disease on the functioning of the family  In: SGEM 2017. - Sofia: STEF92 Technology, 2017. - ISBN 978-619-7408-20-1. - ISSN 2367-5659. - S. 775-781.
 6. Bánovčinová, A., Kovalčíková, N. Užitočnosť slovenskej sociálnej práce ako súčasť spoločenského statusu In: Res socialis 2017. - Trnava: Katedra sociálnej práce, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-568-0021-8. - S. 16-17.
 7. Bánovčinová, A.,  Mydlíková, E. Affective involvement and responsiveness in the family
  In: SGEM 2016. - Sofia: STEF92 Technology, 2016. - ISBN 978-619-7105-70-4. - ISSN 2367-5659. - S. 3-9.
 8. Kovalčíková, N., Bánovčinová, A.,  Šimčíková, I. Medzigeneračné vzťahy v rodine z pohľadu seniorov In: Sociální práce v nejisté době. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. - ISBN 978-80-7435-648-3. - S. 122-127. – Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13396.pdf
 9. Bánovčinová, A.,  Levická, K. Identification of the main problems in social work with low-income families In: SHS Web of Conferences: 5th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE. - ISSN 2261-2424. - Volume 30, 00031 (2016), s. 1-9. - Spôsob prístupu: http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/09/shsconf_shw2016_00031/shsconf_shw2016_00031.html
 10. Bánovčinová, A., Mydlíková, E.,  Vodičková, M. Parenting in Low - income Families from the Perspective of Social Work In: 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society Health Welfare". - Riga: Riga Stradinš University, 2016. - ISBN 978-9934-563-01-0. - S. 21.
 11. Bánovčinová, A., Levická, K. The Impact of the Financial Income of the Family Communication In: Rethinking Social Action. - London: Lumen Media Publishing, 2015. - ISBN 978-1-910129-05-0. - S. 92-93.
 12. Bánovčinová, A., Kovalčíková, N., Hrdličková, D. Importance of the family in the socialization process of an individual In: SGEM 2014. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014. - ISBN 978-619-7105-29-2. - ISSN 2367-5659. - S. 409-415.
  WOS
 13. Bánovčinová, A., Kanichová, J. Pomoc a podpora opatrovateľov ako determinant zotrvania seniora v domácom prostredí. In: Sociální práce v kontextu lidských práv. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. - ISBN 978-80-7435-533-2. - S. 535-543.
 14. Mikloško, J. et al. Vývoj situácie ohrozených rodín na Slovensku.
  In: Mosty k rodine. - Trnava: Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny pri Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, 2015. - ISBN 978-80-970879-6-8. - S. 7-22.
 15. Bánovčinová, A., Levická, K. Identification of the Main Problems in Social Work with Low-income Families. In: Society Health Welfare. - Riga: Rīga Stradiņš University, 2014. - ISBN 978-9984-793-64-1. - S. 15-16.
 16. Bánovčinová, A., Levická, J., Vereš, M. The Impact of Poverty on the Family System Functioning. In: Procedia - social and behavioral sciences. - ISSN 1877-0428. - Vol. 132 (2014), s. 148-153.WOS

 

Granty - projekty:

 • APVV-14-0646 - „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. Hlavný riešiteľ: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., www.minedu.sk. (spoluriešiteľ)
 • APVV-16-0205 - „Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu“. Trvanie projektu: 01.07.2017 - 30.06.2021. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., www.minedu.sk. (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0341/17 – „Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodín vo vybratých indikátoroch a ich vplyv na sociálne fungovanie rodiny“. Trvanie projektu: marec 2017 - december 2019. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., www.minedu.sk. (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0322/18 – „Pracujúca chudoba“. Trvanie projektu: 01.01.2018 – 31.12.2020. Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR. Hlavný riešiteľ: Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD., www.minedu.sk. (spoluriešiteľ)