Skočiť na hlavný obsah

doc. MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.

pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave od roku r. 2013, od r. 2022 na funkčnom mieste docenta. Vyučuje predmety mikrobiológia/virológia, laboratórna technika a mikrobiológia a epidemiológia. V súčasnosti sa zameriava na sledovanie chemotaktickej  odpovede  hlístovcov C. elegans na odoranty v moči onkologických pacientov a behaviorálnym a reprodukčným dôsledkom vystavenia embryí C. elegans nízkym dávkam environmentálnych polutantov. Aktívne pracuje s mladými talentovanými študentmi na vytýčených výskumných úlohách v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ).

Rok narodenia:  1959
Rok získania MVDr.:  1984
Rok získania PhD.:  1998
Rok získania doc.:  2022

Absolvované zahraničné stáže:

Environmental Health Sciences Research Center, The  University of Iowa, Iowa City, Iowa,  USA, 08/1996 – 12/1996

Granty:

 1. CIREH, The University of Iowa, Iowa, USA: Impact of Placental Contamination on Th1/Th2 Cytokine Secretion in Cord Blood and Allergy Development in Childhood.
 2. Min. školstva, vedy, výskumu a športu: Kontrola eliminácie schistozomózy v rurálnych oblastiach Kene. Minigrant na realizáciu vedecko-pedagogickej činnosti na špecifickom pracovisku v Keni (2018).
 3. KEGA č. 013TTU-4/2019,  vzdelávací projekt: Príprava atlasu parazitov: F. Ondriska,  A. Kaiglová, K. Bírová  a i. Vytvorenie zbierky trvalých preparátov parazitov a napísanie publikácie Atlas parazitov človeka (2019-2021).

Najvýznamnejšie publikácie:

 1. Kaiglová A., Hurbánková M.: Impact od differtent dose and size of industrial fibrous dusts on TNF-alpha and IFN-gamma release. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 4, 1997, 309-313.
 2. Kaiglová A., Hurbánková M.: Changes of some BAL-parameters – biomarkers in pathogenesis of lung diseases after exposure to fibrous dust. Abstracts of Communications of the Ninth International Conference on Occupational Respiratory Diseases, 1997, Kyoto, Japan, p. 173.
 3. Kaiglová, A., Reichrtová, E., Gvozdjáková, A.,  Kucharská, J, Adamčáková, A.: Lactate dehydrogenase activity in human placenta related to smoking habit of mothers In: Environmental Epidemiology in Pan America and the World: Building Connections, Twelfth Conference of the International Society for Environmental Epidemiology, Buffalo, New York, USA, 2000,  p. 99.
 4. Kaiglova, A, Reichrtova,  A, Adamcakova, A, Wsolova, L: Lactate Dehydrogenase Activity in Human Placenta Following Exposure to Environmental Pollutants. Physiological Research, Volume 50, 2001, 525-528.
 5. Beno, P, Kaiglova, A,  Samohyl, M: Laboratory methods for diagnostics of HIV infection and HIV-associated neuroinfections.  Neuroendocrinology Letters Vol. 37,  No.8, 2016, p. 101–109.
 6. Beno, P, Kaiglova, A,  Blažíčková S., Dovinová, I.:  Vybrané laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve / - 1. vydanie. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - 293 s. - ISBN 978-80-568-0076-8.
 7. Kaiglová, A,  Beňo, P. Changoma, M.J.S.:  Detection of schistosomiasis applicable for primary health care facilities in endemic regions of Africa.  In: Biologia. - ISSN 0006-3088. - Vol. 72, Issue 10 (2017), s. 1113-1120.
 8. Kaiglová, A, Changoma, M.J.S., Špajdelová, J, Jakubcová, D.,  Bírová, K. :  Urinary schistosomosis in patients of rural medical health centers in Kwale county, Kenya. In: Helminthologia. - ISSN 0440-6605. - Vol. 57, Issue 1 (2020), s. 19-27.
 9. Kucharíková, S, Hockicková, P, Melnikov, K, Bárdyová, Z, Kaiglová, A. The Caenorhabditis elegans cuticle plays an important role against toxicity to bisphenol A and bisphenol S. Toxicol Rep. 2023 Mar 2;10:341-347. doi: 10.1016/j.toxrep.2023.02.013. PMID: 36923.
 10. Ondriska, F, Boldiš, V, Kaiglová, A, Mrva, M, Mrvová Garajová, M., Steinhübel, J :  Atlas parazitov človeka. 1. vyd. – Trnava (Slovensko): Trnavská univerzita v Trnave. Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2022. – 140 s., ISBN 978-80-568-0438-4.
 11. Melnikov, K., Kucharíková, S,  Bárdyová, Z., Botek, N. a Kaiglová, A:  Applications of a Powerful Model Organism Caenorhabditis elegans to Study the Neurotoxicity Induced by Heavy Metals and Pesticides In: Physiological research  ISSN 0862-8408. – ISSN (online) 1802-9973. – Roč. 72, č. 2 (2023), s. 149-166.