Skočiť na hlavný obsah

PhDr. Alena Dziacka, PhD.

E-mail
alena.dziacka@truni.sk

PhDr. Alena Dziacka, PhD. – na katedre Ošetrovateľstva, Trnavskej univerzity v Trnave pôsobí od roku 2015 ako odborný asistent. V rámci výskumných prác sa zameriava na oblasť komunitného ošetrovateľstva. V pedagogickej činnosti sa venuje ošetrovateľstvu  v komunite, v interných odboroch, ošetrovateľským technikám, ošetrovateľskému procesu, psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti, prvej pomoci a klinickej praxi.

 

Rok narodenia: 1972

Rok získania Ph.D.: 2014

 

Publikácie

 1. DZIACKA, A.: Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o SDN v domácom prostredí. In: Syndróm diabetickej nohy ako ošetrovateľský problém. Vedecká monografia. [elektronický zdroj]. Autor: Andrea Botíková et al. 1. vyd. Trnava: Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2016. Recenzenti: Melánia Beťková, Miroslav Danaj, Ľubomíra Tkáčová. s. 62 -71, s. 78 – 83, 138 s. - ISBN 978-80-568-0010-2.
 2. BOÍKOVÁ, A. – DZIACKA, A.: Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ako súčasť systému zdravotnej starostlivosti. In: Ošetrovateľstvo. Učebnica pre odbor ošetrovateľstvo. Praha: Ottova tiskárna s.r.o., 2011. Autor: Ryska, Botíková a kol. Recenzenti: Miloš Hájek, Peter Kothaj. S. 7 – 25, 136 s. - ISBN 978-80-260-1322-8.
 3. DZIACKA, A. – BOTÍKOVÁ, A.: Vzťah medzi záujmom laickej verejnosti o ADOS a vybranými determinantami. In: Diagnostika v domácí zdravotní péči. Recenzovaný vedecký zborník. Hradec Králové : Pracoviště ošetřovatelské péče, 2015. Autor: Alexandra Archalousová. Recenzenti: Štefánia Andraščíková, Ľubica Derňárová, Gabriela Vӧrӧsová, Šárka Dostálková, Hana Pekárková. s. 24 – 30. 136 s. - ISBN 978-80-906319-0-8.
 4. BOTÍKOVÁ, A. – HIRNEROVÁ, J. – DZIACKA, A.: The occurrence of risk factors in sudden brain infarction. In: Nursing of the 21st Century in the Process of Changes 2013. Symposium Proceedings. 1st Edition. Nitra : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2013. Autor: Miroslava Lišková, Mária Semanišinová, Dana Zrubcová. Recenzenti: A. Hudáčková, H. Padyšáková et al. s. 60 – 64. 363 s. - ISBN 978-80-558-0421-7.
 5. DZIACKA, A. – BOTÍKOVÁ, A.:Prepojenie sociálnych a zdravotných služieb v starostlivosti o pacienta / klienta. In: Komunitná starostlivosť v pomáhajúcich profesiách. Zborník z III. medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Warszawa: Katedra Filozofii, Wydzial Psychologii, Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania w Warszawie, 2017. Autor: Peter Vansač, Daniela Bakasi, Mária Popovičová. Recenzenti: W. Slomski, V. Tkáč et al. s. 432-433., 447 s. - ISBN 978-83-61087-41-0.

 

Publikácie posledných 5 rokov

 1. DZIACKA, A. – BOTÍKOVÁ, A.:  Chronická rana v domácom prostredí z pohľadu ošetrovateľstva. In: Deinštitucionalizácia sociálnych služieb v kontexte pomáhajúcich profesií. [elektronický zdroj] = Deinstitutionalisation of social services in the context of assisting professions. 1. vyd. Michalovce : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Detašované pracovisko Bl. Metoda D. Trčku, 2016. Autor: Ľubomíra Tkáčová et al. (eds.). Recenzenti: J. Martinková, S. Puteková, O. Kabátová. s. 102-106. 488 s. - 1 CD-ROM; - ISBN 978-80-8132-144-3.- Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13185.pdf.
 2. DZIACKA, A. – BOTÍKOVÁ, A.: Spolupráca ADOS s inštitúciami poskytujúcimi sociálne služby. In: XIII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Zborník  príspevkov z vedeckej konferencie. 1. vyd. Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2016. Autor: Irena Kamanová, Lenka Štefáková (eds.). Recenzenti: E. Kucharska, M. Kosturíková. s. 62-66., 160 s. – ISBN 978-80-89542-61-1.- Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13412.pdf.
 3. DZIACKA, A.- BOTÍKOVÁ, A. – LAJDOVÁ. A.: Morálne kompetencie sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva. In: XII. Celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v odboroch vnútorného lekárstva.  [elektronický zdroj]. Zborník abstraktov.  1. vyd. Bratislava : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, 2017. Autor: Zuzana Háziová (zost.). s. 7-8., 26 s. - CD-ROM; - ISBN 978-80-89542-64-2. - Spôsob prístupu: http://ukftp.truni.sk/epc/13892.pdf.
 4. DZIACKA, A. – BOTÍKOVÁ. A.: Prvky charitatívneho ošetrovateľstva v profesionálnom ošetrovateľstve v Trenčíne. In: Zdravotnícke listy.- ISSN 1339-3022. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. A2-A3.
 5. BOTÍKOVÁ, A. – DZIACKA, A.: Církev s charismatem ošetřovatelství v SR.
  In: Sestra.- ISSN 1210-0404. - Roč. 23, č. 7-8 (2013), s. 20-21.

 

Granty

 1. Grantový program ,,Podpor školu nápadom“  - Nadácie Slovenskej sporiteľne – 2016.